ข้อมูลห้องเรียนออนไลน์

#

วิชา

กลุ่ม

เวลาเรียน

อาจารย์ผู้สอน

ลิงค์ห้องเรียนออนไลน์

ทดสอบ

1

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

02

จ1-4 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ

2

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

03

พ1-4 อาจารย์ พิทยา ยาโม้

3

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

04

จ6-9 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ

4

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

05

อ1-4 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

5

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

06

อ6-9 อาจารย์ พิทยา ยาโม้

6

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

07

อ1-4 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

7

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

08

ศ1-4 อาจารย์ พิทยา ยาโม้

8

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

09

ศ6-9 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

9

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

10

ศ1-4 อาจารย์ พิทยา ยาโม้

10

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

11

ฤ6-9 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

11

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

12

ฤ1-4 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

12

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

13

ฤ1-4 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

13

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

14

ฤ6-9 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

14

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

15

ฤ6-9 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

15

0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

16

ศ6-9 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

16

1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

01

อ1-4 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

17

1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

02

ฤ1-4 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

18

1021207 ภาษาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

03

อ6-9 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

19

1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

02

ฤ6-8 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ

20

1500109 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ

03

ฤ6-8 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ

21

1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

01

จ5-7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก

22

1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ

01

ศ5-7 อาจารย์ เสกสรร อินชะนะ

23

1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1

01

พ1-3 อาจารย์ Howard Thomas White

24

1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท

02

อ1-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก

25

1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท

04

อ1-3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรพรรณ ทองมาก

26

1551232 การเขียนอนุเฉท

01

จ1-3 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

27

1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

01

ศ6-9 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

28

1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

02

อ1-4 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

29

1551233 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ

03

ศ1-4 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

30

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

01

อ5-7 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

31

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

02

อ8-10 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

32

1551606 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2

03

อ5-7 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน

33

1552223 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์

02

ฤ1-3 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

34

1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2

01

ศ1-3 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

35

1552629 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1

01

จ5-7 อาจารย์ Howard Thomas White

36

1553202 การนำเสนอด้วยวาจา

01

อ1-3 อาจารย์ Howard Thomas White

37

1553351 การแปลระดับต้น

02

อ5-7 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

38

1553351 การแปลระดับต้น

03

อ5-7 อาจารย์ วัชรี วงศ์ทะเนตร

39

1553409 การเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อ

01

จ1-3 อาจารย์ Howard Thomas White

40

1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน 1

01

จ5-7 อาจารย์ พิทยา ยาโม้

41

1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา

01

ฤ6-8 อาจารย์ Howard Thomas White

42

1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

01

ฤ1-3 อาจารย์ กุลรวี กลิ่นกลั่น

43

1554903 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาอังกฤษธุรกิจ

01

ฤ5-7 อาจารย์ สงกรานต์ ถุงแก้ว

44

1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1

02

ฤ1-3 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

45

1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2

01

พ1-3 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

46

1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1

01

ฤ6-9 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด

47

1571301 การอ่านภาษาจีน 1

02

อ1-3 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

48

1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน

01

พ1-3 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

49

1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3

01

อ5-7 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

50

1572202 การฟังและการพูดภาษาจีน 3

01

ฤ1-4 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์

51

1572402 การเขียนภาษาจีน 1

01

ฤ6-8 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์

52

1572502 ศิลปะและวัฒนธรรมจีน

01

พ1-3 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด

53

1573104 ภาษาจีนระดับกลาง

01

จ1-3 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด

54

1573603 หลักภาษาจีน

01

จ5-7 อาจารย์ ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช

55

1573604 การแปลภาษาจีน 2

01

ศ5-7 อาจารย์ นูรลีซาวาตี อาแด

56

1573704 ภาษาจีนธุรกิจ 1

01

พ1-3 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์

57

1574702 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

01

ศ1-3 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์