ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
2/2561
01
1061102
ภาวะผู้นำ
3
เลือกเสรี
จ1-3
ED307
30
21
ปกติ
2/2561
01
1062104
คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
3
เลือกเสรี
จ5-7
ED307
35
33
ปกติ
2/2561
01
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A205
6
6
ปกติ
2/2561
02
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A205
18
12
ปกติ
2/2561
03
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A205
49
44
ปกติ
2/2561
04
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
615
30
25
ปกติ
2/2561
05
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
615
28
26
ปกติ
2/2561
01
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A204
35
35
ปกติ
2/2561
02
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A204
24
24
ปกติ
2/2561
03
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
30
30
ปกติ
2/2561
04
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A204
30
30
ปกติ
2/2561
05
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A204
27
25
ปกติ
2/2561
06
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A204
15
15
ปกติ
2/2561
07
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A204
14
14
ปกติ
2/2561
08
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A204
35
35
ปกติ
2/2561
09
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A204
31
31
ปกติ
2/2561
10
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A204
27
27
ปกติ
2/2561
11
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A204
32
32
ปกติ
2/2561
12
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A204
35
35
ปกติ
2/2561
13
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A204
24
24
ปกติ
2/2561
14
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
A204
25
24
ปกติ
2/2561
15
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
A204
25
23
ปกติ
2/2561
16
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
A204
20
20
ปกติ
2/2561
17
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
A204
20
20
ปกติ
2/2561
18
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
20
20
ปกติ
2/2561
19
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
20
20
ปกติ
2/2561
20
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A204
19
19
ปกติ
2/2561
21
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A204
31
31
ปกติ
2/2561
22
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A204
30
30
ปกติ
2/2561
23
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A204
12
12
ปกติ
2/2561
24
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A204
41
41
ปกติ
2/2561
25
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A204
32
31
ปกติ
2/2561
26
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A204
28
28
ปกติ
2/2561
27
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A204
15
15
ปกติ
2/2561
28
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A204
14
14
ปกติ
2/2561
29
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A204
44
44
ปกติ
2/2561
30
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A204
31
31
ปกติ
2/2561
31
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ8-10
A204
43
43
ปกติ
2/2561
32
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
30
30
ปกติ
2/2561
33
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A204
9
9
ปกติ
2/2561
34
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A204
14
14
ปกติ
2/2561
35
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
615
16
16
ปกติ
2/2561
36
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
615
17
16
ปกติ
2/2561
01
1571108
ภาษาจีนระดับต้น 2
3
เลือกเสรี
พ1-3
IC304
0
7
ปกติ
2/2561
01
1571501
สภาพทั่วไปของประเทศจีน
3
เลือกเสรี
จ1-3
IC305
30
3
ปกติ
2/2561
01
1631208
การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21
3
เลือกเสรี
จ1-3
1141
30
0
ปกติ
2/2561
01
1653204
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย
3
เลือกเสรี
จ6-9
1141
40
40
ปกติ
2/2561
01
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A205
0
0
ปกติ
2/2561
02
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A204
0
0
ปกติ
2/2561
03
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A204
0
0
ปกติ
2/2561
04
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A204
0
0
ปกติ
2/2561
05
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A204
0
0
ปกติ
2/2561
06
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
จ1-4
A403
0
0
ปกติ
2/2561
07
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
จ1-4
A403
0
0
ปกติ
2/2561
08
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
อ5-7
A204
0
2
ปกติ
2/2561
09
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
จ1-4
A403
0
0
ปกติ
2/2561
10
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A205
0
0
ปกติ
2/2561
11
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A205
0
2
ปกติ
2/2561
12
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
พ1-3
IC303
0
0
ปกติ
2/2561
13
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
0
0
ปกติ
2/2561
14
2200005
รายวิชาเลือกเสรี
3
เลือกเสรี
0
0
ปกติ
2/2561
12
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
1024
30
30
ปกติ
2/2561
01
3001102
กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3
เลือกเสรี
จ6-9
FMS401
30
13
ปกติ
2/2561
01
3563406
เทคนิคการจูงใจ
3
เลือกเสรี
จ1-3
FMS401
40
37
ปกติ
2/2561
01
4124304
เกมส์และการจำลอง
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC207
35
31
ปกติ
2/2561
01
4124611
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3
เลือกเสรี
จ6-9
IC207
30
9
ปกติ
2/2561
01
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A405
40
40
ปกติ
2/2561
02
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A405
30
12
ปกติ
2/2561
01
5543304
ตกแต่งภายในและฮวงจุ้ยเพื่อการออกแบบ
3
เลือกเสรี
จ1-3
EN103
30
21
ปกติ
2/2561
01
5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3
เลือกเสรี
จ5-7
IC209
40
41
ปกติ