ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
2/2559
99
1022303
หลักการจัดการเรียนรู้
3
เลือกเสรี
2
2
ปกติ
2/2559
99
1023301
สถานการณ์ปัจจุบันกับการสอนภาษาไทย
2
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
98
1023701
การสอนภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
1023701
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3
เลือกเสรี
1
0
ปกติ
2/2559
99
1024907
การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
1042105
หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
3
เลือกเสรี
4
4
ปกติ
2/2559
99
1043203
การทดสอบและการประเมินทักษะทางภาษาอังกฤษ
2
เลือกเสรี
2
3
ปกติ
2/2559
99
1051204
จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครู
3
เลือกเสรี
3
3
ปกติ
2/2559
01
1053101
ความคิดสร้างสรรค์
3
เลือกเสรี
จ6-8
613
45
42
ปกติ
2/2559
01
1061102
ภาวะผู้นำ
3
เลือกเสรี
จ6-8
614
45
31
ปกติ
2/2559
01
1062104
คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
3
เลือกเสรี
จ1-3
613
45
42
ปกติ
2/2559
99
1092401
การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
01
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A203
25
25
ปกติ
2/2559
02
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A201
25
25
ปกติ
2/2559
03
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A302
46
47
ปกติ
2/2559
04
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A201
25
26
ปกติ
2/2559
05
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A201
25
24
ปกติ
2/2559
06
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A201
20
20
ปกติ
2/2559
07
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A904
35
35
ปกติ
2/2559
08
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A904
25
25
ปกติ
2/2559
09
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A201
25
25
ปกติ
2/2559
10
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A203
48
47
ปกติ
2/2559
11
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A201
25
25
ปกติ
2/2559
12
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A203
25
25
ปกติ
2/2559
01
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A401
30
30
ปกติ
2/2559
02
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A202
30
29
ปกติ
2/2559
03
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
10310
30
30
ปกติ
2/2559
04
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
สิริราช
30
30
ปกติ
2/2559
05
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A204
51
51
ปกติ
2/2559
06
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A401
18
18
ปกติ
2/2559
07
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A202
22
22
ปกติ
2/2559
08
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A201
21
21
ปกติ
2/2559
09
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A302
11
11
ปกติ
2/2559
10
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
10310
24
24
ปกติ
2/2559
11
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A201
29
29
ปกติ
2/2559
12
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A306
59
59
ปกติ
2/2559
13
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A206
46
46
ปกติ
2/2559
14
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A306
7
7
ปกติ
2/2559
15
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
สิริราช
27
27
ปกติ
2/2559
16
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A306
42
42
ปกติ
2/2559
17
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A302
40
40
ปกติ
2/2559
18
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A303
45
45
ปกติ
2/2559
19
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A201
15
16
ปกติ
2/2559
20
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A304
14
13
ปกติ
2/2559
21
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A304
20
20
ปกติ
2/2559
22
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A302
16
16
ปกติ
2/2559
23
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A204
15
13
ปกติ
2/2559
24
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A304
23
23
ปกติ
2/2559
99
1522218
พุทธธรรม
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
1531107
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
1531109
สัทศาสตร์และสัทวิทยา 1
3
เลือกเสรี
พ5-7
1
1
ปกติ
2/2559
99
1532106
วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ 1
3
เลือกเสรี
ฤ6-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
1542211
การฟังและการพูดเพื่อผลสัมฤทธิ์
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
1543426
ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย
3
เลือกเสรี
ศ8-10
1
1
ปกติ
2/2559
99
1551203
การเขียนเบื้องต้น
3
เลือกเสรี
จ5-7
6
6
ปกติ
2/2559
99
1551213
การพูดสื่อสาร 3
3
เลือกเสรี
จ6-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
1552202
การอ่านเชิงธุรกิจ
3
เลือกเสรี
จ8-10
1
1
ปกติ
2/2559
99
1552205
กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ
3
เลือกเสรี
1
12
ปกติ
2/2559
99
1552213
การพูดสื่อสาร 3
3
เลือกเสรี
1
2
ปกติ
2/2559
99
1552404
วรรณคดีอาเซียน
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
1552627
ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
1553613
ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1
3
เลือกเสรี
จ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
1554502
การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
3
เลือกเสรี
ฤ5-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
1554603
ภาษาอังกฤษสำหรับสารสนเทศ
3
เลือกเสรี
ศ8-10
6
7
ปกติ
2/2559
01
1571107
ภาษาจีนระดับต้น 1
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC305
45
15
ปกติ
2/2559
02
1571107
ภาษาจีนระดับต้น 1
3
เลือกเสรี
จ6-9
IC304
45
23
ปกติ
2/2559
01
1631206
สารสนเทศและวิธีการศึกษาค้นคว้า
3
เลือกเสรี
จ6-8
1146
45
45
ปกติ
2/2559
98
1634806
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์
6
เลือกเสรี
1
0
ปกติ
2/2559
99
1634806
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสารสนเทศศาสตร์และบรรณรักษศาสตร์
6
เลือกเสรี
9
9
ปกติ
2/2559
99
1652202
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
เลือกเสรี
ฤ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
1652204
ทัศนศิลป์และศิลปกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
1653207
หลักการมัคคุเทศก์
3
เลือกเสรี
ศ5-8
2
2
ปกติ
2/2559
99
1654201
การจัดการการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว
3
เลือกเสรี
อ5-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
1654601
การจัดการธุรกิจ MICE
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
1
1
ปกติ
2/2559
99
1662102
การอ่านเพื่อตีความ
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
01
1683503
การจัดการทรัพยากรทางัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
3
เลือกเสรี
จ6-9
A304
45
45
ปกติ
2/2559
99
2004911
ศิลปนิพนธ์
4
เลือกเสรี
อ1-4
6
7
ปกติ
2/2559
99
2011106
หลักการวาดเส้น
3
เลือกเสรี
ศ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
2031124
การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์
3
เลือกเสรี
ฤ1-4
2
2
ปกติ
2/2559
99
2032410
คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบงานศิลปกรรม
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
1
2
ปกติ
2/2559
99
2041112
ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
ศ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
2041410
เทคนิคการจัดนิทรรศการ
3
เลือกเสรี
พ1-4
3
3
ปกติ
2/2559
01
2042101
เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
3
เลือกเสรี
จ1-4
A303
45
45
ปกติ
2/2559
99
2061232
การอ่านและการเขียนโน้ตสากล 1
1
เลือกเสรี
ศ1-2
1
1
ปกติ
2/2559
99
2061438
ปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้วสากล 1
2
เลือกเสรี
พ10-13
2
1
ปกติ
2/2559
99
2061701
คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน
3
เลือกเสรี
จ10-13
1
2
ปกติ
2/2559
99
2063301
ทฤษฎีดนตรีสากล 3
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
2063441
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2
เลือกเสรี
ศ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
2082205
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 3
2
เลือกเสรี
ศ1-4
1
2
ปกติ
2/2559
99
2082301
ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้าน 1
1
เลือกเสรี
พ4-5
1
1
ปกติ
2/2559
99
2082402
ปฏิบัติรวมวงปี่พาทย์ไทย 3
1
เลือกเสรี
ฤ8-9
2
3
ปกติ
2/2559
99
2083205
ปฏิบัติเครื่องตีไทย 5
2
เลือกเสรี
อ8-10
1
1
ปกติ
2/2559
99
2504901
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น
3
เลือกเสรี
ฤ1-4
2
2
ปกติ
2/2559
99
2541301
ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก
3
เลือกเสรี
ฤ1-4
3
1
ปกติ
2/2559
99
2552303
การประเมินบุคคล
3
เลือกเสรี
0
0
ปกติ
2/2559
99
2561101
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
2
เลือกเสรี
พ9-10
1
1
ปกติ
2/2559
99
2561102
หลักกฎหมายมหาชน
3
เลือกเสรี
พ4-6
13
13
ปกติ
2/2559
99
2561205
กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
2562203
กฎหมายลักษณะหนี้
3
เลือกเสรี
ศ8-10
29
29
ปกติ
2/2559
99
2562410
กฎหมายลักษณะประกันภัย
2
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3
เลือกเสรี
จ1-3
2
2
ปกติ
2/2559
99
2563201
กฎหมายครอบครัว
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
2
ปกติ
2/2559
99
2563203
สัมมนากฎหมายแพ่ง
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
2563304
สัมมนากฎหมายอาญา
3
เลือกเสรี
ศ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
2563508
กฎหมายภาษีอากร
3
เลือกเสรี
ศ5-7
3
3
ปกติ
2/2559
99
2563707
กฎหมายล้มละลาย
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
2
ปกติ
2/2559
99
2564408
นิติปรัชญา
2
เลือกเสรี
พ7-8
4
4
ปกติ
2/2559
99
2591109
ชุมชนกับประชาสังคม
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
3
ปกติ
2/2559
99
2591203
ภูมิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนา
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
3
3
ปกติ
2/2559
99
2592106
ประวัติศาสตร์การพัฒนาสังคม
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
1
1
ปกติ
2/2559
99
2592201
ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา
3
เลือกเสรี
ฤ6-8
3
4
ปกติ
2/2559
99
2594119
สัมมนาปัญหาในการพัฒนาสังคม
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
2
2
ปกติ
2/2559
99
2594120
การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนา
3
เลือกเสรี
จ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
3004801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
5
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
3012201
การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
3
เลือกเสรี
อ6-9
FMS404
1
2
ปกติ
2/2559
99
3013201
การรู้เท่าทันสื่อและการวิเคราะห์สถานกรณ์ปัจจุบัน
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
FMS404
1
1
ปกติ
2/2559
99
3013204
การสื่อสารอัตลักษณ์ชุมชน
3
เลือกเสรี
อ1-4
1012
1
1
ปกติ
2/2559
99
3032501
การศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
FMS404
2
2
ปกติ
2/2559
99
3042202
การเขียนสำหรับวิทยุกระจายเสียง
3
เลือกเสรี
จ6-9
FMS404
2
3
ปกติ
2/2559
99
3042204
การเขียนสำหรับวิทยุโทรทัศน์
3
เลือกเสรี
อ6-9
FMS404
2
4
ปกติ
2/2559
99
3042206
การแปลและการรายงานข่าวต่างประเทศทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3
เลือกเสรี
2
2
ปกติ
2/2559
99
3053505
การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
FMS404
2
2
ปกติ
2/2559
99
3504804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ
6
เลือกเสรี
2
2
ปกติ
2/2559
99
3504901
สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางทรัพยากรมนุษย์
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
3511301
การบริหารงานสำนักงาน
3
เลือกเสรี
พ1-3
FMS202
4
4
ปกติ
2/2559
99
3521103
หลักการบัญชี
3
เลือกเสรี
พ1-4
FMS401
6
5
ปกติ
2/2559
99
3523305
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3
เลือกเสรี
ศ5-7
FMS307
1
1
ปกติ
2/2559
99
3523902
การวิจัยทางการบัญชี
3
เลือกเสรี
จ8-11
FMS302
1
1
ปกติ
2/2559
99
3524304
การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
3
เลือกเสรี
3
3
ปกติ
2/2559
99
3524308
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการวางระบบบัญชี
3
เลือกเสรี
จ6-9
FMS310
3
3
ปกติ
2/2559
99
3542105
พฤติกรรมผู้บริโภค
3
เลือกเสรี
อ5-7
FMS202
2
1
ปกติ
2/2559
99
3543103
กลยุทธ์การตลาด
3
เลือกเสรี
อ5-7
FMS205
2
2
ปกติ
2/2559
99
3543107
การกำหนดตำแหน่งและการสร้างตราสินค้า
3
เลือกเสรี
จ8-10
A312
1
1
ปกติ
2/2559
01
3543110
การตลาดธุรกิจชุมชน
3
เลือกเสรี
จ1-3
FMS311
45
16
ปกติ
2/2559
99
3561204
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
3563203
ธุรกิจทางการกีฬา
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
1
1
ปกติ
2/2559
99
3563206
ระบบข้อมุลสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์
3
เลือกเสรี
จ1-3
FMS205
1
1
ปกติ
2/2559
02
3564404
ภาวะผู้นำและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
0
เลือกเสรี
จ1-3,จ1-3
N134
45
31
ปกติ
2/2559
99
3564407
การจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร
3
เลือกเสรี
จ5-7
FMS205
3
3
ปกติ
2/2559
99
3564409
การสื่อสารระหว่างบุคคล
3
เลือกเสรี
ศ1-3
FMS209
1
1
ปกติ
2/2559
99
3571103
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
FMS312
28
28
ปกติ
2/2559
99
3572207
จิตวิทยาการบริการ
3
เลือกเสรี
ส1-3
FMS210
0
0
ปกติ
2/2559
99
3573305
การจัดประสบการณ์ลูกค้า
3
เลือกเสรี
ส1-3
FMS210
0
0
ปกติ
2/2559
99
3574910
สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจบริการ
3
เลือกเสรี
อ1-4
FMS312
1
15
ปกติ
2/2559
99
3593311
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
3
เลือกเสรี
อ1-3
FMS305
9
11
ปกติ
2/2559
01
3601101
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3
เลือกเสรี
จ6-9
FMS307
45
25
ปกติ
2/2559
01
3602102
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ
3
เลือกเสรี
จ1-4
FMS307
45
31
ปกติ
2/2559
99
3602301
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ
3
เลือกเสรี
ศ1-4
FMS210
5
5
ปกติ
2/2559
99
3603102
โปรแกรมประยุกต์ทางการเงินและบัญชี
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
FMS210
1
1
ปกติ
2/2559
99
3603202
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล
3
เลือกเสรี
อ6-9
FMS210
1
1
ปกติ
2/2559
99
4000106
การคิดและการตัดสินใจ
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3
เลือกเสรี
ศ6-9
32
50
ปกติ
2/2559
99
4021101
เคมีทั่วไป 1
3
เลือกเสรี
อ6-9
5
5
ปกติ
2/2559
99
4021601
เคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2
เลือกเสรี
3
4
ปกติ
2/2559
99
4021602
ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์เชิงปริมาณ
1
เลือกเสรี
จ3-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
4034801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา
1
เลือกเสรี
ศ1-2
1
1
ปกติ
2/2559
99
4034906
โครงการวิจัยทางชีววิทยา
3
เลือกเสรี
ศ5-9
1
5
ปกติ
2/2559
99
4063417
หลักการจัดการลุ่มน้ำ
3
เลือกเสรี
พ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
4064902
โครงการวิจัยทางสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
อ1-3
6
6
ปกติ
2/2559
99
4071204
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
3
เลือกเสรี
พ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
4081505
ว่ายน้ำ 1
2
เลือกเสรี
ศ6-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
4081507
เทนนิส 1
2
เลือกเสรี
จ1-3
1
2
ปกติ
2/2559
99
4082201
สรีรวิทยาการออกกำลังกาย
3
เลือกเสรี
อ9-12
5
6
ปกติ
2/2559
99
4082202
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2
เลือกเสรี
ศ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
4082507
เทนนิส 2
2
เลือกเสรี
อ8-10
1
2
ปกติ
2/2559
99
4082601
ฟุตบอล 2
2
เลือกเสรี
ฤ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
4082603
วอลเลย์บอล 2
2
เลือกเสรี
จ7-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
4083104
การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
2
เลือกเสรี
ฤ5-6
1
1
ปกติ
2/2559
99
4083109
กีฬาต่อสู้
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
4083308
การเสริมสร้างและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
2
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
4084103
การสอนทางกีฬา
2
เลือกเสรี
ศ7-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
4084902
การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2
เลือกเสรี
ศ7-8
23
23
ปกติ
2/2559
99
4094405
การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น
3
เลือกเสรี
จ6-8
11
13
ปกติ
2/2559
99
4094406
การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น
3
เลือกเสรี
อ6-8
3
4
ปกติ
2/2559
99
4094410
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3
เลือกเสรี
ศ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
4121103
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม
3
เลือกเสรี
จ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
4121205
อัลกอริทึม
3
เลือกเสรี
ฤ1-4
6
7
ปกติ
2/2559
99
4121701
ดิจิตอลเบื้องต้น
3
เลือกเสรี
ศ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
4122205
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
3
เลือกเสรี
จ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
4122207
ดีสครีตและโครงสร้าง
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
3
3
ปกติ
2/2559
99
4123202
การค้นคืนสารสนเทศ
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
4123904
ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
เลือกเสรี
อ1-4
4
4
ปกติ
2/2559
99
4124103
ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ
3
เลือกเสรี
อ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
01
4124304
เกมส์และการจำลอง
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC201
45
43
ปกติ
2/2559
99
4124907
การศึกษาเอกเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2
เลือกเสรี
พ1-4
4
4
ปกติ
2/2559
99
4124908
การศึกษาเอกเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4
เลือกเสรี
ฤ1-4
6
6
ปกติ
2/2559
98
4124909
การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
2
เลือกเสรี
ฤ1-4
1
5
ปกติ
2/2559
99
4124909
ปัญหาพิเศษ
2
เลือกเสรี
ฤ1-4
2
0
ปกติ
2/2559
98
4124910
การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
4
เลือกเสรี
พ1-4
1
5
ปกติ
2/2559
99
4134901
การศึกษาเอกเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
2
2
ปกติ
2/2559
01
4513206
ขนมไทย
3
เลือกเสรี
จ6-9
คหกรรม
34
34
ปกติ
2/2559
01
4513207
อาหารจานด่วน
3
เลือกเสรี
จ1-4
คหกรรม
30
30
ปกติ
2/2559
99
4571101
โภชนศาสตร์สุขภาพ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
2
ปกติ
2/2559
99
5004904
สัมมนาทางการเกษตร
1
เลือกเสรี
อ1-2
1
1
ปกติ
2/2559
01
5012401
การจัดการดิน ปุ๋ย น้ำ เพื่อการเกษตร
3
เลือกเสรี
จ1-4
A304
45
46
ปกติ
2/2559
99
5033501
หลักการขยายพันธุ์พืช
3
เลือกเสรี
พ1-3
2
2
ปกติ
2/2559
01
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A405
46
46
ปกติ
2/2559
02
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
จ6-8
A405
45
45
ปกติ
2/2559
99
5073701
เคมีอาหาร
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
5074411
เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อ
3
เลือกเสรี
อ6-10
1
1
ปกติ
2/2559
99
5504904
โครงการภาคนิพนธ์ 2
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
1
9
ปกติ
2/2559
01
5542205
เทคนิคการถ่ายภาพและการนำเสนอผลงาน
3
เลือกเสรี
จ6-9
EN102
45
45
ปกติ
2/2559
99
5542301
วัสดุในงานเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
5542302
ระบบไฟฟ้าเบื้องต้นสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
พ1-4
2
2
ปกติ
2/2559
99
5543401
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
ฤ1-4
1
1
ปกติ
2/2559
99
5544802
การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทา
1
เลือกเสรี
อ3-4
1
9
ปกติ
2/2559
99
5544805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1
6
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
5544901
สัมมนาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
จ1-5
1
14
ปกติ
2/2559
99
5681101
ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่องานสำรวจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
99
5681103
ภูมิศาสตร์เพื่อการสำรวจประเทศไทย
3
เลือกเสรี
อ6-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
5682103
ระบบกำหนดตำแหน่งพิกัดบนพื้นผิวโลก
3
เลือกเสรี
ฤ6-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
5682105
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ระหว่างประเทศ
3
เลือกเสรี
จ6-8
1
1
ปกติ
2/2559
99
5682106
การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวไทย
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
2/2559
01
5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC207
45
39
ปกติ
2/2559
02
5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3
เลือกเสรี
จ6-9
IC207
45
45
ปกติ
2/2559
99
7001101
การเขียนแบบวิศวกรรม
3
เลือกเสรี
จ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
7001103
วัสดุวิศวกรรม
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
2
ปกติ
2/2559
99
7002102
วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิศวกร
3
เลือกเสรี
พ1-4
3
3
ปกติ
2/2559
99
7013302
ระบบปฏิบัติการและคอมไพเลอร์สำหรับวิศวกร
3
เลือกเสรี
จ6-9
2
2
ปกติ
2/2559
99
7013501
ระบบควบคุมสำหรับวิศวกร
3
เลือกเสรี
ศ6-9
1
1
ปกติ
2/2559
99
7014802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
6
เลือกเสรี
3
3
ปกติ
2/2559
99
7014901
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3
เลือกเสรี
อ1-5
9
9
ปกติ
2/2559
99
7044802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
6
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
99
7053403
เทคโนโลยีระบบอาคาร
3
เลือกเสรี
จ6-8
ทอ2903
2
2
ปกติ
2/2559
99
7064804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
2/2559
13
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส1-3
A204
59
53
กศ.บป(อต.)
2/2559
17
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส1-3
A204
10
9
กศ.บป(อต.)
2/2559
25
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ส1-3
A207
29
42
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2552303
การประเมินบุคคล
3
เลือกเสรี
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2552306
การพัฒนาภาวะผู้นำ
3
เลือกเสรี
ส8-10
1
2
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2552307
การบริหารการพัฒนา
3
เลือกเสรี
ท1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3
เลือกเสรี
1
2
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2553309
การวิเคราะห์นโยบาย
3
เลือกเสรี
ส5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2553313
การบริหารสำนักงานภาครัฐ
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2561102
หลักกฎหมายมหาชน
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2561103
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
3
เลือกเสรี
ส4-6
1
5
กศ.บป(อต.)
2/2559
98
2562203
กฎหมายลักษณะหนี้
3
เลือกเสรี
ท8-10
1
12
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2562503
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการไทย
3
เลือกเสรี
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3
เลือกเสรี
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3523305
รายงานการเงินและการวิเคราะห์
3
เลือกเสรี
ส5-7
FMS311
1
3
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3523404
การวางแผนกำไรและการควบคุม
3
เลือกเสรี
ส8-10
FMS310
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3531101
การเงินธุรกิจ
3
เลือกเสรี
ส1-3
FMS313
1
8
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
3
เลือกเสรี
ส5-7
FMS310
1
4
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3533404
การวางแผนกำไรและการควบคุม
3
เลือกเสรี
ส8-10
FMS310
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3541101
หลักการตลาด
3
เลือกเสรี
ท1-3
FMS308
1
9
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3542105
พฤติกรรมผู้บริโภค
3
เลือกเสรี
ส5-7
FMS202
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3542306
การจัดการตลาดทางตรง
3
เลือกเสรี
ท1-3
FMS212
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3543103
กลยุทธ์การตลาด
3
เลือกเสรี
ส1-3
FMS205
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
02
3543110
การตลาดธุรกิจชุมชน
3
เลือกเสรี
ส6-8
A201
45
12
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3544901
การวิจัยการตลาด
3
เลือกเสรี
ท5-7
FMS212
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3561101
องค์การและการจัดการ
3
เลือกเสรี
ท8-10
FMS308
1
4
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3572207
จิตวิทยาการบริการ
3
เลือกเสรี
ส1-3
FMS210
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3573305
การจัดประสบการณ์ลูกค้า
0
เลือกเสรี
ส1-3
FMS210
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
3591105
เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3
เลือกเสรี
ท5-7
FMS313
1
6
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
เลือกเสรี
ส1-4
1
2
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
3
กศ.บป(อต.)
2/2559
98
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3
เลือกเสรี
ท6-9
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
14
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ท5-7
N132
36
20
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
15
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ท8-10
N134
20
16
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
99
2553302
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
3
เลือกเสรี
ท8-10
1
1
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
99
2554302
การพัฒนาศักยภาพในการทำงานภาครัฐ
3
เลือกเสรี
ส8-10
1
1
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
99
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
เลือกเสรี
ท8-10
1
0
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
97
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3
เลือกเสรี
ส5-7
1
1
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
16
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
N134
7
7
ปกติ (น่าน)
2/2559
99
3542307
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ (น่าน)