ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
3/2559
99
1023646
การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้
3
เลือกเสรี
ฤ1-4,ฤ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
เลือกเสรี
จ1-3,จ5-7
1
3
ปกติ
3/2559
99
1544910
สัมมนาทางภาษาไทย
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ5-7
6
6
ปกติ
3/2559
99
1551212
การพูดสื่อสาร 2
3
เลือกเสรี
อ1-4,อ6-9
3
4
ปกติ
3/2559
99
1552213
การพูดสื่อสาร 3
3
เลือกเสรี
อ1-4,อ6-9
3
4
ปกติ
3/2559
99
1653207
หลักการมัคคุเทศก์
3
เลือกเสรี
จ1-4,จ6-8
1
0
ปกติ
3/2559
99
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
เลือกเสรี
อ6-8,พ6-8
2
2
ปกติ
3/2559
99
2062103
ดนตรีพื้นบ้านไทย
3
เลือกเสรี
จ5-7,อ5-7
2
1
ปกติ
3/2559
99
2062331
รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ6-8
1
1
ปกติ
3/2559
99
2063436
รวมวงแจ๊สหรือป๊อบปูล่าร์ 4
2
เลือกเสรี
พ1-4,พ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
2063441
ปฏิบัติเครื่องสายสากล 5
2
เลือกเสรี
จ1-4,พ1-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
2081302
ปฏิบัติพื้นฐานขับร้องเพลงไทย
2
เลือกเสรี
จ6-9,อ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
เลือกเสรี
พ1-3,ศ1-3
1
3
ปกติ
3/2559
99
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
เลือกเสรี
ฤ1-4,ฤ6-8
2
3
ปกติ
3/2559
99
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
เลือกเสรี
จ5-7,อ1-3
1
1
ปกติ
3/2559
99
2531204
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไท
3
เลือกเสรี
จ1-3,จ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
2531301
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
2533405
บทบาทหญิง-ชายกับการพัฒนา
3
เลือกเสรี
ฤ1-3,ฤ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
2534803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาชุมชน
6
เลือกเสรี
จ12
1
1
ปกติ
3/2559
99
2561102
หลักกฎหมายมหาชน
3
เลือกเสรี
พ1-3,พ5-7
1
31
ปกติ
3/2559
99
2562203
กฎหมายลักษณะหนี้
3
เลือกเสรี
จ1-3,จ5-7
1
19
ปกติ
3/2559
99
2562302
กฎหมายธุรกิจ
3
เลือกเสรี
อ8-10,ฤ8-10
7
13
ปกติ
3/2559
99
2563508
กฎหมายภาษีอากร
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ5-7
1
34
ปกติ
3/2559
99
2563707
กฎหมายล้มละลาย
3
เลือกเสรี
อ8-10,พ8-10
1
1
ปกติ
3/2559
99
2564704
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
จ1-3,จ5-7
1
2
ปกติ
3/2559
99
2593111
การวางแผนและการจัดทำโครงการเพื่อการพัฒนา
3
เลือกเสรี
จ1-3,จ5-7
2
1
ปกติ
3/2559
99
3083501
การผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์
3
เลือกเสรี
จ1-4,จ6-9
FMS404
2
2
ปกติ
3/2559
99
3511301
การบริหารงานสำนักงาน
3
เลือกเสรี
จ1-4,พ1-3
FMS202
1
1
ปกติ
3/2559
99
3521103
หลักการบัญชี
3
เลือกเสรี
จ6-9,พ6-9
FMS211
3
3
ปกติ
3/2559
99
3523902
การวิจัยทางการบัญชี
3
เลือกเสรี
อ1-4,ฤ1-4
FMS312
3
3
ปกติ
3/2559
99
3524104
การบัญชีชั้นสูง 1
3
เลือกเสรี
อ1-4,พ6-9
FMS211
1
1
ปกติ
3/2559
99
3524105
การบัญชีชั้นสูง 2
3
เลือกเสรี
จ5-8,อ6-9
FMS309
1
2
ปกติ
3/2559
99
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
เลือกเสรี
อ5-7,ฤ5-7
FMS211
1
1
ปกติ
3/2559
99
3524302
การสอบบัญชี
3
เลือกเสรี
อ5-7,พ5-7
FMS212
1
1
ปกติ
3/2559
99
3524308
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการวางระบบบัญชี
3
เลือกเสรี
จ1-4,พ1-4
FMS311
1
0
ปกติ
3/2559
99
3524803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1
6
เลือกเสรี
พ10
1
1
ปกติ
3/2559
99
3531101
การเงินธุรกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3,พ1-3
FMS212
1
4
ปกติ
3/2559
99
3532202
การภาษีอากรธุรกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3,ฤ1-3
FMS310
15
26
ปกติ
3/2559
99
3541101
หลักการตลาด
3
เลือกเสรี
อ5-7,ฤ5-7
FMS312
4
4
ปกติ
3/2559
99
3544401
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้างโอกาสทาง
3
เลือกเสรี
อ1-3,ฤ1-3
FMS313
1
1
ปกติ
3/2559
99
3561101
องค์การและการจัดการ
3
เลือกเสรี
จ1-3,พ1-3
FMS314
2
2
ปกติ
3/2559
99
3562127
การจัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
3
เลือกเสรี
จ5-7,พ5-7
FMS202
1
0
ปกติ
3/2559
99
3562310
การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน
3
เลือกเสรี
อ1-3,ฤ1-3
FMS312
1
2
ปกติ
3/2559
99
3563204
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
เลือกเสรี
อ1-4,ฤ1-4
FMS210
1
1
ปกติ
3/2559
99
3564409
การสื่อสารระหว่างบุคคล
3
เลือกเสรี
จ1-3,พ1-3
FMS313
7
7
ปกติ
3/2559
99
3571103
การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3
เลือกเสรี
จ1-3,พ1-3
FMS202
2
13
ปกติ
3/2559
99
3572207
จิตวิทยาการบริการ
3
เลือกเสรี
จ5-7,พ5-7
FMS305
3
10
ปกติ
3/2559
99
3574102
มาตรฐานและคุณภาพการบริการ
3
เลือกเสรี
จ6-8,พ6-8
FMS202
1
4
ปกติ
3/2559
99
3574910
สัมมนาเหตุการณ์ปัจจุบันทางการจัดการธุรกิจบริการ
3
เลือกเสรี
จ1-4,พ1-4
FMS305
7
15
ปกติ
3/2559
99
3593302
การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
3
เลือกเสรี
จ1-3,พ1-3
FMS309
7
10
ปกติ
3/2559
99
3601101
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
3
เลือกเสรี
จ1-4,ฤ1-4
FMS210
1
1
ปกติ
3/2559
99
3601202
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-9,ฤ6-9
FMS210
1
1
ปกติ
3/2559
99
3602202
การจัดการระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-4,พ1-4
FMS210
1
2
ปกติ
3/2559
99
3602203
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรก
3
เลือกเสรี
อ6-9,ฤ6-9
FMS210
1
1
ปกติ
3/2559
99
3603101
พัฒนาเว็บไซต์
3
เลือกเสรี
พ1-4,ศ1-4
FMS210
1
1
ปกติ
3/2559
99
3603402
การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุ
3
เลือกเสรี
พ6-9,ศ6-9
FMS210
1
1
ปกติ
3/2559
99
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
จ6-8,พ6-8
1
2
ปกติ
3/2559
99
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3
เลือกเสรี
จ6-9,พ6-9
3
3
ปกติ
3/2559
99
4031110
ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
1
เลือกเสรี
จ1-2,จ3-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
4034609
จุลชีววิทยาทางอาหาร
3
เลือกเสรี
พ1-3,พ5-7
2
3
ปกติ
3/2559
99
4034801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา
1
เลือกเสรี
จ3-4,พ3-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
4084902
การศึกษารายกรณีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
2
เลือกเสรี
จ3-4,พ3-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
4092401
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
4093201
ทฤษฎีเซต
3
เลือกเสรี
จ1-3,พ1-3
1
1
ปกติ
3/2559
99
4093301
พีชคณิตนามธรรม 1
3
เลือกเสรี
จ1-3,จ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
4093401
แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3
3
เลือกเสรี
ฤ1-3,ฤ5-7
1
2
ปกติ
3/2559
99
4093402
แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3
3
เลือกเสรี
พ1-3,พ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
4094504
ทฤษฎีกราฟ
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
4121105
จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพค
3
เลือกเสรี
พ1-4,ฤ1-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
4122205
ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ
3
เลือกเสรี
พ6-9,ศ1-4
3
3
ปกติ
3/2559
99
4123307
การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ
3
เลือกเสรี
อ1-4,อ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
4123404
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
จ1-4,จ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
4123706
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
จ6-9,พ6-9
2
2
ปกติ
3/2559
99
4123709
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้
3
เลือกเสรี
ฤ1-4,ฤ6-9
2
1
ปกติ
3/2559
99
4124606
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ด้านธุรกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-4,ศ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
4124703
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
จ1-4,พ1-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
4124907
การศึกษาเอกเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
2
เลือกเสรี
พ1-4,ฤ1-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
4124908
การศึกษาเอกเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
4
เลือกเสรี
พ6-9,ฤ6-9
1
2
ปกติ
3/2559
99
4124909
การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
2
เลือกเสรี
พ1-4,ฤ1-4
1
2
ปกติ
3/2559
99
4124910
การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
4
เลือกเสรี
อ12
1
3
ปกติ
3/2559
99
4511202
หลักการประกอบอาหาร
3
เลือกเสรี
ศ1-4,ศ6-9
1
2
ปกติ
3/2559
99
4511401
ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก
3
เลือกเสรี
จ1-4,จ6-9
3
3
ปกติ
3/2559
99
4512301
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
เลือกเสรี
อ1-4,อ6-9
2
2
ปกติ
3/2559
99
5003102
สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
3
เลือกเสรี
อ1-4,อ6-9
กษ114
1
1
ปกติ
3/2559
99
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
เลือกเสรี
พ1-3,ฤ6-8
1
1
ปกติ
3/2559
99
5501201
เทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ
3
เลือกเสรี
จ1-3,อ6-8
1
1
ปกติ
3/2559
99
5511101
วัสดุศาสตร์
3
เลือกเสรี
อ6-8,ฤ6-8
2
2
ปกติ
3/2559
99
5511202
เครื่องมือพื้นฐานทางเทคโนโลยีและการใช้งา
3
เลือกเสรี
อ3-6,ฤ3-6
1
1
ปกติ
3/2559
99
5512506
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน
3
เลือกเสรี
อ6-8,ฤ6-8
1
1
ปกติ
3/2559
99
5513502
การบริหารคุณภาพในองค์กร
3
เลือกเสรี
อ1-3,อ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
5513525
วิศวกรรมการบำรุงรักษา
3
เลือกเสรี
พ6-8,ศ6-8
1
12
ปกติ
3/2559
99
5513802
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโล
1
เลือกเสรี
จ1-2,พ1-2
1
1
ปกติ
3/2559
99
5514312
การจัดองค์กรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3,อ6-8
1
3
ปกติ
3/2559
99
5514314
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
3
เลือกเสรี
พ1-3,พ5-7
1
1
ปกติ
3/2559
99
5514503
การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม
3
เลือกเสรี
พ1-3,ศ1-3
6
6
ปกติ
3/2559
99
5543201
ออกแบบบรรจุภัณฑ์
3
เลือกเสรี
อ6-9,พ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
5543401
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
พ1-4,ฤ1-4
1
1
ปกติ
3/2559
99
5544806
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีการออ
3
เลือกเสรี
อ12
9
9
ปกติ
3/2559
99
5574503
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
3
เลือกเสรี
อ5-8,ฤ5-8
2
2
ปกติ
3/2559
99
7013303
วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกร
3
เลือกเสรี
ศ1-4,ศ6-9
3
3
ปกติ
3/2559
99
7013401
เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร
3
เลือกเสรี
ฤ6-9,จ6-9
1
1
ปกติ
3/2559
99
7013804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิว
3
เลือกเสรี
พ12
1
3
ปกติ
3/2559
99
7014901
โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2
3
เลือกเสรี
อ5-9,พ5-9
2
2
ปกติ
3/2559
99
7053404
การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง
3
เลือกเสรี
อ7-9,ฤ2-5
3
3
ปกติ
3/2559
99
7053407
การจัดการสาธารณูปโภค
3
เลือกเสรี
พ1-3,ศ1-3
ทอ2903
3
3
ปกติ
3/2559
99
7053501
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
พ6-9,ฤ1-4
EN303
3
3
ปกติ
3/2559
99
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
เลือกเสรี
ส5-7,ส8-10
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส1-3,ท1-3
A204
37
40
กศ.บป(อต.)
3/2559
02
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส1-3,ท1-3
A204
17
13
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2552303
การประเมินบุคคล
3
เลือกเสรี
ส5-7,ท5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2553104
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
3
เลือกเสรี
ส1-3,ท1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2553309
การวิเคราะห์นโยบาย
3
เลือกเสรี
ส5-7,ท5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2554304
เทคนิคการเขียนโครงการ
3
เลือกเสรี
ส1-4,ท1-4
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2554305
การบริหารความขัดแย้งในองค์การภาครัฐและเอ
3
เลือกเสรี
ส5-7,ท5-7
1
3
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2562510
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3
เลือกเสรี
ส4-6,ท4-6
2
2
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2563503
กฎหมายลักษณะพยาน
3
เลือกเสรี
ส5-7,ท5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2563508
กฎหมายภาษีอากร
3
เลือกเสรี
พ1-3,พ5-7
7
7
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2564101
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
3
เลือกเสรี
จ10-12,ฤ10-12
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2564406
กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
3
เลือกเสรี
ส8-10,ท8-10
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
2564409
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
เลือกเสรี
ฤ1-3,ฤ5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
3504804
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ
6
เลือกเสรี
พ12
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
3602101
คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดียสำหรับธุ
3
เลือกเสรี
ส6-9,ท6-9
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
99
4000115
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3
เลือกเสรี
ท1-4,ท6-9
1
1
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
ส8-10,ท8-10
N131
30
16
กศ.บป.(น่าน)
3/2559
02
2500110
อาเซียนศึกษา
3
เลือกเสรี
ส5-7,ท5-7
N134
4
4
กศ.บป.(น่าน)
3/2559
01
2553405
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
ส1-3,ท1-3
N133
4
4
กศ.บป.(น่าน)
3/2559
01
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ส5-7,ท5-7
L201
20
30
อบจ.แพร่ (ภาคพิเศษ)