ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
3/2560
01
3602102
การประยุกต์โปรแกรมตารางงานทางธุรกิจ
3
เลือกเสรี
ส8-10,ท8-10
A902
18
7
กศ.บป(อต.)