ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
1/2560
99
1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5
เลือกเสรี
ศ5-7
1
1
ปกติ
1/2560
01
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
16
14
ปกติ
1/2560
02
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
สิริราช
21
45
ปกติ
1/2560
03
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
สิริราช
18
26
ปกติ
1/2560
04
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
สิริราช
16
31
ปกติ
1/2560
05
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
พ1-3
นิเทศ
14
40
ปกติ
1/2560
08
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1023
30
40
ปกติ
1/2560
09
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
28
26
ปกติ
1/2560
10
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
22
33
ปกติ
1/2560
11
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
สิริราช
21
0
ปกติ
1/2560
12
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
สิริราช
27
21
ปกติ
1/2560
13
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
1145
62
32
ปกติ
1/2560
14
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
สิริราช
7
43
ปกติ
1/2560
15
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
1143
27
43
ปกติ
1/2560
16
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A203
41
19
ปกติ
1/2560
17
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
พ1-3
นิเทศ
38
29
ปกติ
1/2560
18
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ1-3
สิริราช
46
50
ปกติ
1/2560
19
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
13
36
ปกติ
1/2560
20
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1023
15
45
ปกติ
1/2560
21
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
1143
17
7
ปกติ
1/2560
22
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
1143
16
11
ปกติ
1/2560
23
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
สิริราช
23
23
ปกติ
1/2560
01
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
30
25
ปกติ
1/2560
02
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
33
28
ปกติ
1/2560
04
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A208
30
28
ปกติ
1/2560
05
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
27
29
ปกติ
1/2560
06
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A306
25
27
ปกติ
1/2560
07
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A202
24
24
ปกติ
1/2560
08
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A306
27
26
ปกติ
1/2560
09
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A203
29
29
ปกติ
1/2560
11
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A306
25
26
ปกติ
1/2560
12
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A206
30
30
ปกติ
1/2560
13
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A306
21
28
ปกติ
1/2560
14
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
นิเทศ
37
39
ปกติ
1/2560
15
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
FMS105
39
37
ปกติ
1/2560
16
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
35
40
ปกติ
1/2560
17
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
10310
40
41
ปกติ
1/2560
18
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
10
7
ปกติ
1/2560
19
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ8-10
A205
39
36
ปกติ
1/2560
20
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A202
21
19
ปกติ
1/2560
23
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
10310
27
29
ปกติ
1/2560
24
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
FMS105
33
36
ปกติ
1/2560
25
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A203
21
17
ปกติ
1/2560
26
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A306
30
49
ปกติ
1/2560
27
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ8-10
A205
37
36
ปกติ
1/2560
28
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
38
30
ปกติ
1/2560
29
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
40
43
ปกติ
1/2560
30
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1039
50
47
ปกติ
1/2560
31
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
A202
46
45
ปกติ
1/2560
32
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
15
14
ปกติ
1/2560
33
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A208
9
19
ปกติ
1/2560
34
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
26
23
ปกติ
1/2560
35
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A306
9
8
ปกติ
1/2560
01
1500113
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3
เลือกเสรี
ศ1-3
IC304
1
11
ปกติ
1/2560
99
1541201
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3
เลือกเสรี
จ8-10
A312
1
6
ปกติ
1/2560
99
1551615
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
เลือกเสรี
ศ6-8
1
1
ปกติ
1/2560
99
1551616
ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 1
3
เลือกเสรี
จ9-10
1
1
ปกติ
1/2560
99
1554601
ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรการท่องเที่ยว
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
98
1554805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ
5
เลือกเสรี
จ11
1
0
ปกติ
1/2560
99
1554805
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษ
6
เลือกเสรี
อ11
3
3
ปกติ
1/2560
99
1652101
โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
2
2
ปกติ
1/2560
01
1653204
การจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3
เลือกเสรี
ศ6-9
โรงแรม
1
33
ปกติ
1/2560
01
1653208
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
735
38
40
ปกติ
1/2560
99
2021309
ประติมากรรมพื้นฐาน
3
เลือกเสรี
จ5-7
1
1
ปกติ
1/2560
99
2033106
พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
2041412
การออกแบบตกแต่งภายใน
3
เลือกเสรี
ศ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
2534803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการพัฒนาชุมชน
6
เลือกเสรี
จ5
1
1
ปกติ
1/2560
99
2553310
ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
1/2560
99
2561203
กฎหมายแพ่ง : หลักทั่วไป
3
เลือกเสรี
พ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
2561302
กฎหมายอาญา 1
3
เลือกเสรี
พ4-7
1
1
ปกติ
1/2560
99
2562204
กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง และล
3
เลือกเสรี
จ8-10
1
1
ปกติ
1/2560
99
2562505
กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
3
เลือกเสรี
พ5-7
1
1
ปกติ
1/2560
99
2564704
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
2592201
ภูมิศาสตร์การวางแผนและการพัฒนา
3
เลือกเสรี
อ6-8
1
13
ปกติ
1/2560
99
2593117
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3
เลือกเสรี
จ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
2593404
สวัสดิการชุมชน
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
3003101
สาธารณมติและการวางแผนรณรงค์
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
FMS404
1
1
ปกติ
1/2560
99
3003103
สถิติเพื่อการวิจัยนิเทศศาสตร์
3
เลือกเสรี
อ1-3
FMS107
1
1
ปกติ
1/2560
99
3012101
กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
3
เลือกเสรี
พ1-4
FMS404
1
1
ปกติ
1/2560
01
3013202
การสื่อสารสร้างสุข
3
เลือกเสรี
ศ1-4
A402
1
34
ปกติ
1/2560
99
3032202
เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
3
เลือกเสรี
อ1-4
FMS404
1
1
ปกติ
1/2560
99
3034104
สื่อวัฒนธรรมเพื่องานนิเทศศาสตร์
3
เลือกเสรี
จ6-9
FMS107
1
1
ปกติ
1/2560
99
3042205
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิทยุกระจายเสียงและ
3
เลือกเสรี
พ1-3
714
1
1
ปกติ
1/2560
99
3042302
สื่อดิจิตอลในงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
3
เลือกเสรี
จ6--9
FMS404
1
1
ปกติ
1/2560
99
3524803
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี 1
6
เลือกเสรี
ฤ8
6
6
ปกติ
1/2560
99
3562117
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
3
เลือกเสรี
จ5-7
FMS202
6
1
ปกติ
1/2560
99
3563104
หลักการจัดและบริหารการกีฬา
3
เลือกเสรี
ศ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
3563204
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
FMS210
1
1
ปกติ
1/2560
99
3601202
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3
เลือกเสรี
ท6-9
4
4
ปกติ
1/2560
99
4064801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
6
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
1/2560
99
4083108
กีฬาประเภทบุคคล
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
1
1
ปกติ
1/2560
99
4083109
กีฬาต่อสู้
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
4083304
การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บ
2
เลือกเสรี
จ1-4
1
1
ปกติ
1/2560
99
4084501
กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
3
เลือกเสรี
อ1-3
1
1
ปกติ
1/2560
99
4123709
การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี้
3
เลือกเสรี
จ1-4
1
1
ปกติ
1/2560
99
4124303
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่
3
เลือกเสรี
อ6-9
1
1
ปกติ
1/2560
99
4124703
การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
ศ6-9
1
1
ปกติ
1/2560
99
4124802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอ
5
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
1/2560
99
4124909
การศึกษาเอกเทศทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
2
เลือกเสรี
อ1-4
2
2
ปกติ
1/2560
99
4124910
การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3
เลือกเสรี
อ6-9
5
18
ปกติ
1/2560
99
4513304
การดำเนินงานด้านอาหารและบริการ
3
เลือกเสรี
อ1-4
1
1
ปกติ
1/2560
99
5511301
กรรมวิธีการผลิต 1
3
เลือกเสรี
จ6-8
1
1
ปกติ
1/2560
99
5541101
การวาดภาพลายเส้น
3
เลือกเสรี
ศ6-9
1
1
ปกติ
1/2560
99
5541201
พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์
3
เลือกเสรี
จ6-9
1
1
ปกติ
1/2560
99
5572308
เทคโนโลยีเครื่องกลกระแสสลับ
3
เลือกเสรี
ศ1-4
1
1
ปกติ
1/2560
99
5574503
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระบบทำความเย็นและปรับอากาศ
3
เลือกเสรี
อ1-4
1
9
ปกติ
1/2560
99
7043801
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโลจิสติกส์
1
เลือกเสรี
พ1
1
5
ปกติ
1/2560
01
7053407
การจัดการสาธารณูปโภค
3
เลือกเสรี
ศ6-8
EN102
1
22
ปกติ
1/2560
99
7063401
ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3
เลือกเสรี
อ1-4
1
1
ปกติ
1/2560
99
7063901
โครงงานวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 1
1
เลือกเสรี
ศ1-2
1
5
ปกติ
1/2560
99
7064401
ระบบสมองกลฝังตัว
3
เลือกเสรี
ศ1-4
1
1
ปกติ
1/2560
98
1005801
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
5
เลือกเสรี
ศ5-7
2
2
กศ.บป(อต.)
1/2560
24
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส5-7
A206
32
23
กศ.บป(อต.)
1/2560
25
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส5-7
A206
29
15
กศ.บป(อต.)
1/2560
36
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ท1-3
A206
32
29
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2500104
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
ฤ5-9
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2552103
พลวัตสังคมไทย
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2552302
การบริหารงานคลังและงบประมาณ
3
เลือกเสรี
ส5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2553103
ทฤษฎีการเมืองและการพัฒนาการเมืองไทย
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2553308
การประเมินผลโครงการ
3
เลือกเสรี
ท5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2553312
เทคนิคการบริหารจัดการสมัยใหม่
3
เลือกเสรี
ท11-13
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2553314
การบริหารจัดการโครงการ
3
เลือกเสรี
ส8-10
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2554304
เทคนิคการเขียนโครงการ
3
เลือกเสรี
ส4-7
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2554305
การบริหารความขัดแย้งในองค์การภาครัฐและเอ
3
เลือกเสรี
ท8-10
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2554801
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์
5
เลือกเสรี
ส11
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2562207
เอกเทศสัญญา 3
3
เลือกเสรี
ท8-10
1
7
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2563204
กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
3
เลือกเสรี
ส8-10
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2563503
กฎหมายลักษณะพยาน
3
เลือกเสรี
ท1-3
4
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2564401
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
3
เลือกเสรี
ท1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
2564409
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
3
เลือกเสรี
ส5-7
1
0
กศ.บป(อต.)
1/2560
98
2564704
กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
01
3563102
การจัดการและการตลาดธุรกิจชุมชน
3
เลือกเสรี
ส8-10
A203
35
9
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
3564201
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
เลือกเสรี
ส1-3
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
3592102
เศรษฐศาสตร์มหภาค 1
3
เลือกเสรี
ส5-7
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
99
4000107
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3
เลือกเสรี
ส6-9
1
1
กศ.บป(อต.)
1/2560
37
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ท1-3
N211
20
17
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
99
1551605
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1
3
เลือกเสรี
จ6-8
1
0
CP.ALL
1/2560
99
3524301
การบัญชีเพื่อการจัดการ
3
เลือกเสรี
อ1-4
1
1
CP.ALL
1/2560
99
3542308
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4
3
เลือกเสรี
อ11
1
1
CP.ALL
1/2560
99
3601202
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
3
เลือกเสรี
ศ6-8
1
0
CP.ALL
1/2560
38
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
26
19
อบจ.แพร่