ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
1/2560
01
1023646
การวิเคราะห์เนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้
3
เลือกเสรี
1
1
ปกติ
1/2560
01
1061102
ภาวะผู้นำ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
ED404
1
4
ปกติ
1/2560
01
1062104
คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
3
เลือกเสรี
ศ5-7
ED404
1
9
ปกติ
1/2560
01
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
14
14
ปกติ
1/2560
02
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A306
17
17
ปกติ
1/2560
03
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A201
0
12
ปกติ
1/2560
04
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A201
0
14
ปกติ
1/2560
05
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
พ1-3
1146
10
10
ปกติ
1/2560
08
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1023
29
29
ปกติ
1/2560
09
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
26
26
ปกติ
1/2560
12
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
21
21
ปกติ
1/2560
13
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A306
21
21
ปกติ
1/2560
14
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A201
29
29
ปกติ
1/2560
15
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
1145
50
50
ปกติ
1/2560
16
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A306
6
6
ปกติ
1/2560
17
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
1143
19
19
ปกติ
1/2560
18
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A203
40
40
ปกติ
1/2560
19
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
พ1-3
1146
33
33
ปกติ
1/2560
20
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A201
43
43
ปกติ
1/2560
21
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A205
13
13
ปกติ
1/2560
22
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1023
12
12
ปกติ
1/2560
23
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
1143
16
16
ปกติ
1/2560
24
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
จ5-7
1143
12
11
ปกติ
1/2560
25
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A306
22
22
ปกติ
1/2560
01
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
25
24
ปกติ
1/2560
02
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
28
28
ปกติ
1/2560
04
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A201
28
28
ปกติ
1/2560
05
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
24
24
ปกติ
1/2560
06
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A306
24
24
ปกติ
1/2560
07
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A202
24
24
ปกติ
1/2560
08
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A306
26
26
ปกติ
1/2560
09
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A203
29
29
ปกติ
1/2560
10
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A206
29
28
ปกติ
1/2560
11
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
A306
25
24
ปกติ
1/2560
12
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A206
30
27
ปกติ
1/2560
13
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A306
22
22
ปกติ
1/2560
14
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ5-7
นิเทศ
34
33
ปกติ
1/2560
15
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
FMS105
37
37
ปกติ
1/2560
16
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
32
32
ปกติ
1/2560
17
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
10310
40
36
ปกติ
1/2560
18
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
7
7
ปกติ
1/2560
19
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A202
36
36
ปกติ
1/2560
20
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A202
19
19
ปกติ
1/2560
23
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
10310
30
15
ปกติ
1/2560
24
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
FMS105
33
33
ปกติ
1/2560
25
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A203
17
16
ปกติ
1/2560
26
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A306
0
0
ปกติ
1/2560
27
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A202
34
34
ปกติ
1/2560
28
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
32
31
ปกติ
1/2560
29
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
จ8-10
A204
38
37
ปกติ
1/2560
30
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ1-3
1144
45
45
ปกติ
1/2560
31
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
พ1-3
A202
39
38
ปกติ
1/2560
32
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A205
13
13
ปกติ
1/2560
33
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A201
15
14
ปกติ
1/2560
34
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
24
24
ปกติ
1/2560
35
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A306
8
8
ปกติ
1/2560
01
1500113
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3
เลือกเสรี
ศ1-3
IC304
1
7
ปกติ
1/2560
01
1573705
ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน
3
เลือกเสรี
ศ5-7
IC304
1
1
ปกติ
1/2560
01
1653204
การจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3
เลือกเสรี
ศ6-9
A303
1
30
ปกติ
1/2560
01
1653208
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3
เลือกเสรี
ฤ6-9
735
36
36
ปกติ
1/2560
01
2042101
เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
3
เลือกเสรี
ศ1-4
A304
1
29
ปกติ
1/2560
3001102
กลยุทธ์การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
3
เลือกเสรี
0
0
ปกติ
1/2560
01
3013202
การสื่อสารสร้างสุข
3
เลือกเสรี
ศ1-4
A302
1
26
ปกติ
1/2560
01
4124304
เกมส์และการจำลอง
3
เลือกเสรี
ศ1-4
IC201
1
8
ปกติ
1/2560
01
4124611
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3
เลือกเสรี
ศ6-9
IC303
1
29
ปกติ
1/2560
01
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A401
1
29
ปกติ
1/2560
02
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
ศ6-8
A401
1
29
ปกติ
1/2560
5542205
เทคนิคการถ่ายภาพและการนำเสนอผลงาน
3
เลือกเสรี
1
0
ปกติ
1/2560
01
5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3
เลือกเสรี
ศ1-4
IC207
1
20
ปกติ
1/2560
01
7053407
การจัดการสาธารณูปโภค
3
เลือกเสรี
ศ6-8
EN102
1
22
ปกติ
1/2560
26
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส5-7
A206
23
0
กศ.บป(อต.)
1/2560
27
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ส5-7
A206
19
0
กศ.บป(อต.)
1/2560
36
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ท1-3
A206
23
0
กศ.บป(อต.)
1/2560
01
3563102
การจัดการและการตลาดธุรกิจชุมชน
3
เลือกเสรี
ส8-10
A203
1
0
กศ.บป(อต.)
1/2560
37
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ส5-7
N211
17
0
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
38
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A306
23
19
อบจ.แพร่