ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
2/2560
01
1062104
คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร
3
เลือกเสรี
จ5-7
ED407
50
5
ปกติ
2/2560
01
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A904
30
30
ปกติ
2/2560
02
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A204
30
30
ปกติ
2/2560
03
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
A904
30
29
ปกติ
2/2560
04
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
941
17
17
ปกติ
2/2560
05
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A208
19
19
ปกติ
2/2560
06
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A904
18
18
ปกติ
2/2560
07
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A204
30
30
ปกติ
2/2560
08
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A208
19
19
ปกติ
2/2560
09
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A208
25
25
ปกติ
2/2560
10
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
A208
40
39
ปกติ
2/2560
11
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A904
40
40
ปกติ
2/2560
12
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A904
36
36
ปกติ
2/2560
13
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
941
41
41
ปกติ
2/2560
14
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A208
45
45
ปกติ
2/2560
15
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
A904
30
31
ปกติ
2/2560
16
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A904
33
22
ปกติ
2/2560
17
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A904
40
40
ปกติ
2/2560
18
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A208
40
40
ปกติ
2/2560
19
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A208
41
40
ปกติ
2/2560
20
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
941
50
50
ปกติ
2/2560
21
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A208
20
20
ปกติ
2/2560
22
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ศ5-7
941
9
9
ปกติ
2/2560
23
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ1-3
A904
29
29
ปกติ
2/2560
24
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
อ5-7
A904
26
26
ปกติ
2/2560
25
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
เลือกเสรี
ฤ1-3
A208
9
9
ปกติ
2/2560
01
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ8-10
A204
32
32
ปกติ
2/2560
02
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
IC304
30
30
ปกติ
2/2560
03
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
อ5-7
IC304
30
29
ปกติ
2/2560
05
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
IC304
10
8
ปกติ
2/2560
15
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ศ1-3
IC304
28
28
ปกติ
2/2560
01
1571107
ภาษาจีนระดับต้น 1
3
เลือกเสรี
จ5-7
IC303
45
59
ปกติ
2/2560
01
1653204
การจัดการการท่องเที่ยวแบบผจญภัย
3
เลือกเสรี
จ6-9
A202
50
50
ปกติ
2/2560
01
1653208
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3
เลือกเสรี
พ1-4
A903
40
14
ปกติ
2/2560
01
2041114
ออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
3
เลือกเสรี
จ6-9
A305
50
49
ปกติ
2/2560
01
2042128
การออกแบบของที่ระลึก
3
เลือกเสรี
จ6-9
1036
45
41
ปกติ
2/2560
01
3541102
การตลาดสำหรับผู้ประกอบการ
3
เลือกเสรี
จ1-3
FMS406
45
20
ปกติ
2/2560
01
3544106
การตลาดอินเทอร์เน็ต
3
เลือกเสรี
จ6-8
FMS409
50
49
ปกติ
2/2560
02
3562402
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
3
เลือกเสรี
จ1-3
A306
50
42
ปกติ
2/2560
01
4123646
การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3
เลือกเสรี
จ6-9
IC203
45
25
ปกติ
2/2560
01
4124304
เกมส์และการจำลอง
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC206
45
20
ปกติ
2/2560
01
4124704
การซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC203
45
10
ปกติ
2/2560
01
5002101
เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย
3
เลือกเสรี
จ1-4
A207
50
48
ปกติ
2/2560
02
5002101
เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย
3
เลือกเสรี
จ1-4
1032
45
45
ปกติ
2/2560
01
5072601
อาหารเพื่อสุขภาพ
3
เลือกเสรี
จ1-3
A305
51
30
ปกติ
2/2560
01
5152103
ภูมิปัญญาเกษตรท้องถิ่น
3
เลือกเสรี
จ1-4
A206
50
50
ปกติ
2/2560
02
5152103
ภูมิปัญญาเกษตรท้องถิ่น
3
เลือกเสรี
จ6-8
A206
50
50
ปกติ
2/2560
01
5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3
เลือกเสรี
จ1-4
IC208
45
47
ปกติ
2/2560
02
5682202
ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากร
3
เลือกเสรี
จ6-9
IC208
45
38
ปกติ
2/2560
02
7053407
การจัดการสาธารณูปโภค
3
เลือกเสรี
จ6-8
A307
50
15
ปกติ
2/2560
04
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
เลือกเสรี
ฤ5-7
N122
7
4
ปกติ (น่าน)