ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
3/2561
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7,พ5-7
A201
45
21
ปกติ
3/2561
99
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
1
1
ปกติ
3/2561
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7,ฤ5-7
A203
45
8
ปกติ
3/2561
01
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3,ฤ1-3
A202
45
20
ปกติ
3/2561
02
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3,ฤ1-3
A202
40
8
ปกติ
3/2561
99
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
พื้นฐานภาษา
20
12
ปกติ
3/2561
99
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
พื้นฐานภาษา
24
11
ปกติ
3/2561
99
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
2
1
ปกติ
3/2561
99
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
1
4
ปกติ
3/2561
99
4000115
พื้นฐานวิทย์-คณิต
1
3
ปกติ
3/2561
99
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
4
3
ปกติ
3/2561
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ส5-7,ท5-7
N131
15
10
กศ.บป.(น่าน)