ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
2/2559
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1141
5
5
ปกติ
2/2559
02
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1141
4
4
ปกติ
2/2559
03
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1141
5
5
ปกติ
2/2559
04
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1141
5
0
ปกติ
2/2559
05
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1141
5
5
ปกติ
2/2559
06
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1143
30
32
ปกติ
2/2559
07
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A301
30
30
ปกติ
2/2559
08
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1141
25
25
ปกติ
2/2559
09
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1142
24
23
ปกติ
2/2559
10
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1142
27
27
ปกติ
2/2559
11
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1141
29
29
ปกติ
2/2559
12
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1142
30
30
ปกติ
2/2559
13
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1143
29
29
ปกติ
2/2559
14
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1141
16
17
ปกติ
2/2559
15
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1142
17
15
ปกติ
2/2559
16
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1142
25
19
ปกติ
2/2559
17
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1142
19
19
ปกติ
2/2559
18
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1122
30
26
ปกติ
2/2559
19
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1142
38
38
ปกติ
2/2559
20
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1143
39
35
ปกติ
2/2559
21
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1144
35
34
ปกติ
2/2559
22
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1141
19
19
ปกติ
2/2559
23
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1143
40
38
ปกติ
2/2559
24
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
844
48
41
ปกติ
2/2559
25
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1143
43
43
ปกติ
2/2559
26
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1145
39
39
ปกติ
2/2559
27
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1144
42
42
ปกติ
2/2559
28
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1141
10
10
ปกติ
2/2559
29
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1146
40
40
ปกติ
2/2559
30
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1142
21
21
ปกติ
2/2559
31
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1141
42
39
ปกติ
2/2559
32
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1142
39
35
ปกติ
2/2559
33
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1143
41
36
ปกติ
2/2559
34
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A205
51
51
ปกติ
2/2559
35
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A205
55
43
ปกติ
2/2559
36
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1144
38
39
ปกติ
2/2559
37
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1141
7
7
ปกติ
2/2559
38
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1141
27
27
ปกติ
2/2559
39
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1145
34
34
ปกติ
2/2559
40
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1031*
39
26
ปกติ
2/2559
41
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1141
22
22
ปกติ
2/2559
42
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1141
21
19
ปกติ
2/2559
43
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1145
42
35
ปกติ
2/2559
44
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1143
39
35
ปกติ
2/2559
45
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
1029
43
42
ปกติ
2/2559
46
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1142
40
39
ปกติ
2/2559
47
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1145
39
37
ปกติ
2/2559
48
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1145
40
38
ปกติ
2/2559
49
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1144
48
36
ปกติ
2/2559
50
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1143
15
11
ปกติ
2/2559
51
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1142
16
6
ปกติ
2/2559
52
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1145
27
26
ปกติ
2/2559
53
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1142
20
19
ปกติ
2/2559
54
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1141
27
27
ปกติ
2/2559
55
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1141
10
5
ปกติ
2/2559
01
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS105
30
30
ปกติ
2/2559
02
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS105
29
29
ปกติ
2/2559
03
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS104
16
16
ปกติ
2/2559
04
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS104
17
17
ปกติ
2/2559
05
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS104
27
27
ปกติ
2/2559
06
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS104
28
27
ปกติ
2/2559
07
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS105
43
34
ปกติ
2/2559
08
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS105
38
37
ปกติ
2/2559
09
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS105
27
19
ปกติ
2/2559
10
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS105
40
38
ปกติ
2/2559
11
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS105
48
47
ปกติ
2/2559
12
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS105
15
9
ปกติ
2/2559
13
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS104
30
27
ปกติ
2/2559
14
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS104
30
27
ปกติ
2/2559
15
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS105
29
29
ปกติ
2/2559
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
5
5
ปกติ
2/2559
02
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
4
4
ปกติ
2/2559
03
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
27
27
ปกติ
2/2559
04
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
19
20
ปกติ
2/2559
05
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
30
30
ปกติ
2/2559
06
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
11
8
ปกติ
2/2559
07
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
นิเทศ
40
40
ปกติ
2/2559
08
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
นิเทศ
21
21
ปกติ
2/2559
09
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
34
29
ปกติ
2/2559
10
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
39
30
ปกติ
2/2559
11
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
14
1
ปกติ
2/2559
12
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
15
5
ปกติ
2/2559
13
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
29
27
ปกติ
2/2559
14
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
28
24
ปกติ
2/2559
15
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A205
28
28
ปกติ
2/2559
16
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
นิเทศ
29
26
ปกติ
2/2559
17
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
20
18
ปกติ
2/2559
18
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
20
20
ปกติ
2/2559
19
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
50
49
ปกติ
2/2559
20
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A205
20
19
ปกติ
2/2559
21
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A205
46
39
ปกติ
2/2559
22
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A205
15
12
ปกติ
2/2559
23
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A205
15
14
ปกติ
2/2559
24
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
40
36
ปกติ
2/2559
25
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
นิเทศ
38
36
ปกติ
2/2559
26
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
32
28
ปกติ
2/2559
27
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
นิเทศ
6
4
ปกติ
2/2559
28
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A205
24
21
ปกติ
2/2559
29
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
นิเทศ
9
7
ปกติ
2/2559
01
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
733
5
4
ปกติ
2/2559
02
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
733
4
4
ปกติ
2/2559
03
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A202
29
29
ปกติ
2/2559
04
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
733
27
25
ปกติ
2/2559
05
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
734
30
29
ปกติ
2/2559
06
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A202
29
28
ปกติ
2/2559
07
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A203
30
30
ปกติ
2/2559
08
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
735
30
29
ปกติ
2/2559
09
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A202
22
22
ปกติ
2/2559
10
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A304
30
29
ปกติ
2/2559
11
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
733
28
26
ปกติ
2/2559
12
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
733
20
18
ปกติ
2/2559
13
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
733
20
20
ปกติ
2/2559
14
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
733
31
30
ปกติ
2/2559
15
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
733
22
22
ปกติ
2/2559
16
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A202
26
25
ปกติ
2/2559
17
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A203
27
26
ปกติ
2/2559
18
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
733
15
15
ปกติ
2/2559
19
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A203
27
27
ปกติ
2/2559
20
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A203
21
21
ปกติ
2/2559
21
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A203
17
15
ปกติ
2/2559
22
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
734
31
30
ปกติ
2/2559
23
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A904
5
4
ปกติ
2/2559
24
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
735
15
15
ปกติ
2/2559
25
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
734
43
41
ปกติ
2/2559
26
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A401
45
45
ปกติ
2/2559
27
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A304
13
13
ปกติ
2/2559
28
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
10211
49
41
ปกติ
2/2559
29
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
734
13
11
ปกติ
2/2559
30
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
733
11
9
ปกติ
2/2559
31
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A304
15
15
ปกติ
2/2559
32
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A304
29
29
ปกติ
2/2559
33
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
735
43
42
ปกติ
2/2559
34
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
733
14
13
ปกติ
2/2559
35
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A202
20
19
ปกติ
2/2559
36
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
734
6
4
ปกติ
2/2559
37
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
734
31
31
ปกติ
2/2559
38
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A904
26
26
ปกติ
2/2559
39
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A202
24
24
ปกติ
2/2559
40
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A202
9
9
ปกติ
2/2559
41
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A904
17
17
ปกติ
2/2559
42
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
735
37
21
ปกติ
2/2559
43
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A904
12
12
ปกติ
2/2559
44
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
734
7
3
ปกติ
2/2559
45
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
733
19
18
ปกติ
2/2559
46
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A904
21
20
ปกติ
2/2559
47
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A203
32
32
ปกติ
2/2559
48
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A904
16
6
ปกติ
2/2559
49
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
735
8
4
ปกติ
2/2559
01
1500114
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A301
27
27
ปกติ
2/2559
01
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS106
30
29
ปกติ
2/2559
02
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
พ1-3
นิเทศ
28
26
ปกติ
2/2559
03
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS106
30
29
ปกติ
2/2559
04
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS106
27
27
ปกติ
2/2559
05
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A205
27
26
ปกติ
2/2559
06
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
21
21
ปกติ
2/2559
07
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
พ1-3
นิเทศ
22
21
ปกติ
2/2559
08
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A204
10
9
ปกติ
2/2559
09
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
พ1-3
นิเทศ
40
33
ปกติ
2/2559
10
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
40
40
ปกติ
2/2559
11
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A204
34
28
ปกติ
2/2559
12
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A204
29
30
ปกติ
2/2559
13
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A204
29
26
ปกติ
2/2559
14
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A205
45
39
ปกติ
2/2559
15
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
A205
48
44
ปกติ
2/2559
01
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS104
30
31
ปกติ
2/2559
02
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS104
29
29
ปกติ
2/2559
03
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS104
10
10
ปกติ
2/2559
04
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS104
30
30
ปกติ
2/2559
05
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
อ1-3
IC303
13
10
ปกติ
2/2559
06
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS104
43
43
ปกติ
2/2559
01
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS105
19
19
ปกติ
2/2559
02
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS105
48
5
ปกติ
2/2559
03
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS105
42
38
ปกติ
2/2559
04
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS105
39
32
ปกติ
2/2559
05
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS105
41
41
ปกติ
2/2559
06
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS105
9
8
ปกติ
2/2559
07
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS105
23
22
ปกติ
2/2559
08
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS105
29
25
ปกติ
2/2559
09
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS105
25
23
ปกติ
2/2559
01
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
62
62
ปกติ
2/2559
02
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
34
33
ปกติ
2/2559
03
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
29
28
ปกติ
2/2559
04
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
27
26
ปกติ
2/2559
05
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
28
26
ปกติ
2/2559
06
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
27
23
ปกติ
2/2559
07
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
26
ปกติ
2/2559
08
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
2/2559
09
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
22
22
ปกติ
2/2559
10
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
28
ปกติ
2/2559
11
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
28
26
ปกติ
2/2559
12
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
28
ปกติ
2/2559
13
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
2/2559
14
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
31
27
ปกติ
2/2559
15
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
22
22
ปกติ
2/2559
16
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
29
25
ปกติ
2/2559
17
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
26
24
ปกติ
2/2559
18
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
15
15
ปกติ
2/2559
19
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
27
27
ปกติ
2/2559
20
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
21
18
ปกติ
2/2559
21
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
17
14
ปกติ
2/2559
22
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
31
28
ปกติ
2/2559
23
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
13
9
ปกติ
2/2559
24
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
49
49
ปกติ
2/2559
25
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
11
11
ปกติ
2/2559
26
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
50
49
ปกติ
2/2559
27
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
20
19
ปกติ
2/2559
28
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
46
46
ปกติ
2/2559
29
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
39
34
ปกติ
2/2559
30
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
35
32
ปกติ
2/2559
31
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
33
28
ปกติ
2/2559
32
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
29
26
ปกติ
2/2559
33
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
15
15
ปกติ
2/2559
34
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
29
24
ปกติ
2/2559
35
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
14
10
ปกติ
2/2559
36
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
20
19
ปกติ
2/2559
37
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
31
29
ปกติ
2/2559
38
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
26
24
ปกติ
2/2559
39
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
17
16
ปกติ
2/2559
40
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
7
6
ปกติ
2/2559
41
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
19
19
ปกติ
2/2559
42
2500107
กรพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
21
21
ปกติ
2/2559
43
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
32
31
ปกติ
2/2559
44
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
16
11
ปกติ
2/2559
45
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
8
4
ปกติ
2/2559
01
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
A205
16
16
ปกติ
2/2559
02
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
A205
17
17
ปกติ
2/2559
03
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
A205
27
27
ปกติ
2/2559
04
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
A205
28
28
ปกติ
2/2559
05
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
A205
22
17
ปกติ
2/2559
06
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
A205
51
51
ปกติ
2/2559
07
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
A205
55
55
ปกติ
2/2559
08
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
A205
20
9
ปกติ
2/2559
09
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
A205
35
33
ปกติ
2/2559
10
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
A205
33
27
ปกติ
2/2559
01
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
29
27
ปกติ
2/2559
02
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS104
24
23
ปกติ
2/2559
03
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS104
25
25
ปกติ
2/2559
04
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS104
25
25
ปกติ
2/2559
05
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
FMS104
22
22
ปกติ
2/2559
06
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
IC305
27
29
ปกติ
2/2559
07
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
21
21
ปกติ
2/2559
08
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
9
9
ปกติ
2/2559
09
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
62
52
ปกติ
2/2559
10
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
28
25
ปกติ
2/2559
11
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
27
23
ปกติ
2/2559
12
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
หอฯปชญ.
28
27
ปกติ
2/2559
13
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
หอฯปชญ.
35
35
ปกติ
2/2559
14
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
หอฯปชญ.
33
33
ปกติ
2/2559
15
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
หอฯปชญ.
40
40
ปกติ
2/2559
16
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
หอฯปชญ.
38
38
ปกติ
2/2559
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
นิเทศ
30
30
ปกติ
2/2559
02
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
นิเทศ
26
24
ปกติ
2/2559
03
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
นิเทศ
21
17
ปกติ
2/2559
04
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
นิเทศ
59
0
ปกติ
2/2559
05
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
นิเทศ
40
26
ปกติ
2/2559
06
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
นิเทศ
42
37
ปกติ
2/2559
07
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
นิเทศ
39
37
ปกติ
2/2559
08
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
นิเทศ
43
42
ปกติ
2/2559
09
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
นิเทศ
40
36
ปกติ
2/2559
10
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
นิเทศ
39
37
ปกติ
2/2559
11
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
นิเทศ
15
0
ปกติ
2/2559
01
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
17
15
ปกติ
2/2559
02
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
9
8
ปกติ
2/2559
03
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
45
45
ปกติ
2/2559
04
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
42
40
ปกติ
2/2559
05
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
2/2559
06
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
28
ปกติ
2/2559
07
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
26
ปกติ
2/2559
08
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
28
24
ปกติ
2/2559
09
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
25
ปกติ
2/2559
10
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
25
21
ปกติ
2/2559
11
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
26
24
ปกติ
2/2559
12
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
27
25
ปกติ
2/2559
13
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2559
14
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
27
27
ปกติ
2/2559
15
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
31
27
ปกติ
2/2559
16
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
13
9
ปกติ
2/2559
17
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
49
42
ปกติ
2/2559
18
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
13
11
ปกติ
2/2559
19
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
46
46
ปกติ
2/2559
20
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
35
34
ปกติ
2/2559
21
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
34
34
ปกติ
2/2559
22
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
15
12
ปกติ
2/2559
23
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2559
24
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
40
38
ปกติ
2/2559
25
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
38
36
ปกติ
2/2559
26
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
32
26
ปกติ
2/2559
27
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
39
33
ปกติ
2/2559
28
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
15
15
ปกติ
2/2559
29
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
29
23
ปกติ
2/2559
30
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
A213*
13
10
ปกติ
2/2559
31
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
14
10
ปกติ
2/2559
32
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
20
19
ปกติ
2/2559
33
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
40
40
ปกติ
2/2559
34
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
38
38
ปกติ
2/2559
35
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
8
7
ปกติ
2/2559
36
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
8
8
ปกติ
2/2559
37
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
45
28
ปกติ
2/2559
38
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
48
44
ปกติ
2/2559
39
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
24
21
ปกติ
2/2559
40
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
9
7
ปกติ
2/2559
41
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
17
16
ปกติ
2/2559
42
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
37
35
ปกติ
2/2559
43
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
12
12
ปกติ
2/2559
44
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
21
21
ปกติ
2/2559
45
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
32
31
ปกติ
2/2559
46
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
16
13
ปกติ
2/2559
47
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
8
4
ปกติ
2/2559
01
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS106
25
24
ปกติ
2/2559
02
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS106
40
34
ปกติ
2/2559
03
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS106
48
46
ปกติ
2/2559
04
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS106
30
30
ปกติ
2/2559
05
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS106
29
29
ปกติ
2/2559
06
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS106
26
26
ปกติ
2/2559
07
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ6-8
FMS106
27
25
ปกติ
2/2559
08
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS106
15
14
ปกติ
2/2559
09
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
FMS106
15
14
ปกติ
2/2559
01
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS104
4
4
ปกติ
2/2559
02
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS104
25
25
ปกติ
2/2559
03
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS105
24
24
ปกติ
2/2559
04
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS105
29
29
ปกติ
2/2559
05
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS105
29
28
ปกติ
2/2559
06
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS104
30
29
ปกติ
2/2559
07
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS104
51
51
ปกติ
2/2559
08
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS104
55
44
ปกติ
2/2559
09
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
IC305
27
27
ปกติ
2/2559
10
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS105
22
19
ปกติ
2/2559
11
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS104
14
13
ปกติ
2/2559
14
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS104
35
33
ปกติ
2/2559
15
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS105
34
31
ปกติ
2/2559
16
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
IC305
13
9
ปกติ
2/2559
01
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
5
2
ปกติ
2/2559
02
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
17
16
ปกติ
2/2559
03
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
30
29
ปกติ
2/2559
04
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
27
23
ปกติ
2/2559
05
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS105
29
29
ปกติ
2/2559
06
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS104
24
23
ปกติ
2/2559
07
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS104
18
18
ปกติ
2/2559
08
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS105
22
22
ปกติ
2/2559
09
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS104
22
20
ปกติ
2/2559
10
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS105
23
23
ปกติ
2/2559
11
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS105
38
38
ปกติ
2/2559
12
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
7
7
ปกติ
2/2559
13
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
27
19
ปกติ
2/2559
14
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS105
40
40
ปกติ
2/2559
15
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS104
39
33
ปกติ
2/2559
16
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS105
15
14
ปกติ
2/2559
17
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS105
28
28
ปกติ
2/2559
18
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS104
27
23
ปกติ
2/2559
19
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS105
29
29
ปกติ
2/2559
20
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS104
8
7
ปกติ
2/2559
21
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS104
8
8
ปกติ
2/2559
01
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A305
4
2
ปกติ
2/2559
02
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A207
24
24
ปกติ
2/2559
03
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A207
18
18
ปกติ
2/2559
04
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A306
29
27
ปกติ
2/2559
05
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A206
22
21
ปกติ
2/2559
06
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A305
21
15
ปกติ
2/2559
07
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A307
26
21
ปกติ
2/2559
08
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A306
46
21
ปกติ
2/2559
09
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A208
12
7
ปกติ
2/2559
10
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A206
31
1
ปกติ
2/2559
11
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A207
22
3
ปกติ
2/2559
12
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A208
29
25
ปกติ
2/2559
13
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A208
25
23
ปกติ
2/2559
14
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A305
29
25
ปกติ
2/2559
15
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A307
26
25
ปกติ
2/2559
16
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
A304
43
41
ปกติ
2/2559
17
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
A405
45
45
ปกติ
2/2559
18
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A207
8
7
ปกติ
2/2559
19
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A207
8
8
ปกติ
2/2559
01
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
A207
5
5
ปกติ
2/2559
02
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
A207
39
5
ปกติ
2/2559
03
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
A207
17
11
ปกติ
2/2559
04
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A306
30
21
ปกติ
2/2559
05
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A305
28
26
ปกติ
2/2559
06
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A208
59
20
ปกติ
2/2559
07
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A306
15
15
ปกติ
2/2559
08
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A306
16
14
ปกติ
2/2559
09
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A305
27
27
ปกติ
2/2559
10
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
A208
30
27
ปกติ
2/2559
11
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
A208
30
27
ปกติ
2/2559
12
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
A208
5
5
ปกติ
2/2559
13
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A305
15
12
ปกติ
2/2559
02
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
23
22
ปกติ
2/2559
03
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
29
25
ปกติ
2/2559
04
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
27
25
ปกติ
2/2559
05
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
28
28
ปกติ
2/2559
06
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
29
25
ปกติ
2/2559
07
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
30
29
ปกติ
2/2559
08
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
30
29
ปกติ
2/2559
09
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
22
21
ปกติ
2/2559
10
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
20
19
ปกติ
2/2559
11
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
20
20
ปกติ
2/2559
12
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
29
25
ปกติ
2/2559
13
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
26
25
ปกติ
2/2559
14
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
21
18
ปกติ
2/2559
15
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
17
16
ปกติ
2/2559
16
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
5
3
ปกติ
2/2559
17
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2559
18
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
43
39
ปกติ
2/2559
19
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
45
44
ปกติ
2/2559
20
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
13
11
ปกติ
2/2559
21
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
11
12
ปกติ
2/2559
22
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
50
48
ปกติ
2/2559
23
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
20
19
ปกติ
2/2559
24
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
35
35
ปกติ
2/2559
25
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
34
24
ปกติ
2/2559
26
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
40
27
ปกติ
2/2559
27
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
38
36
ปกติ
2/2559
28
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
32
31
ปกติ
2/2559
29
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
39
33
ปกติ
2/2559
31
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
พ1-3
A213*
13
9
ปกติ
2/2559
32
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
หอฯปชญ.
43
36
ปกติ
2/2559
33
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
40
40
ปกติ
2/2559
34
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
38
38
ปกติ
2/2559
35
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
6
3
ปกติ
2/2559
36
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
45
41
ปกติ
2/2559
37
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
48
44
ปกติ
2/2559
38
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
31
29
ปกติ
2/2559
39
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
26
24
ปกติ
2/2559
40
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
37
35
ปกติ
2/2559
41
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
12
10
ปกติ
2/2559
42
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
7
3
ปกติ
2/2559
43
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ6-8
หอฯปชญ.
19
18
ปกติ
2/2559
01
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS106
30
28
ปกติ
2/2559
02
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS106
26
25
ปกติ
2/2559
03
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS106
25
25
ปกติ
2/2559
04
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS106
25
25
ปกติ
2/2559
05
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS106
22
23
ปกติ
2/2559
06
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS106
16
15
ปกติ
2/2559
07
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS106
17
16
ปกติ
2/2559
08
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS106
25
23
ปกติ
2/2559
09
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS106
11
12
ปกติ
2/2559
10
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS106
38
38
ปกติ
2/2559
11
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS106
39
39
ปกติ
2/2559
12
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
FMS106
35
35
ปกติ
2/2559
13
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS106
15
14
ปกติ
2/2559
14
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS106
43
43
ปกติ
2/2559
15
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS106
40
40
ปกติ
2/2559
16
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS106
40
40
ปกติ
2/2559
17
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS106
46
46
ปกติ
2/2559
18
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ6-8
FMS106
12
6
ปกติ
2/2559
19
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS106
7
5
ปกติ
2/2559
56
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ท5-7
A203
25
25
กศ.บป(อต.)
2/2559
59
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ท5-7
A203
11
2
กศ.บป(อต.)
2/2559
16
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส8-10
A205
59
33
กศ.บป(อต.)
2/2559
30
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ท8-10
A204
13
13
กศ.บป(อต.)
2/2559
31
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ท8-10
A204
13
0
กศ.บป(อต.)
2/2559
32
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ท8-10
A204
10
3
กศ.บป(อต.)
2/2559
33
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ท8-10
A204
13
0
กศ.บป(อต.)
2/2559
35
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ท8-10
A204
29
14
กศ.บป(อต.)
2/2559
37
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ท8-10
A204
11
0
กศ.บป(อต.)
2/2559
50
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส5-7
A204
13
3
กศ.บป(อต.)
2/2559
51
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส5-7
A204
13
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
52
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส5-7
A204
13
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
46
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ท5-7
A205
37
26
กศ.บป(อต.)
2/2559
48
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ส5-7
A205
37
28
กศ.บป(อต.)
2/2559
50
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ส5-7
A205
29
26
กศ.บป(อต.)
2/2559
53
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ส5-7
A205
11
0
กศ.บป(อต.)
2/2559
22
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส1-3
A301
10
3
กศ.บป(อต.)
2/2559
23
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส1-3
A301
13
1
กศ.บป(อต.)
2/2559
14
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ท5-7
A204
13
2
กศ.บป(อต.)
2/2559
15
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ท5-7
A204
59
31
กศ.บป(อต.)
2/2559
44
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ท1-3
A205
37
27
กศ.บป(อต.)
2/2559
99
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ท1-3
1
1
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
36
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3
N211
30
19
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
53
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ท1-3
N211
30
21
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
17
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ส1-3
N133
5
4
กศ.บป.(น่าน)
2/2559
57
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
N134
15
11
ปกติ (น่าน)
2/2559
54
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3,ฤ1-3
N122
20
17
ปกติ (น่าน)
2/2559
48
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3,จ1-3
N134
20
17
ปกติ (น่าน)
2/2559
12
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ5-7,ฤ5-7
N132
21
21
ปกติ (น่าน)
2/2559
13
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
พ1-3
N132
7
7
ปกติ (น่าน)
2/2559
51
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
พ1-3
N134
15
9
ปกติ (น่าน)
2/2559
46
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
พ1-3,พ1-3
N132
20
17
ปกติ (น่าน)
2/2559
20
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3,ฤ1-3
N132
21
21
ปกติ (น่าน)
2/2559
21
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
N132
7
7
ปกติ (น่าน)
2/2559
58
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
L211
28
21
อบจ.แพร่
2/2559
49
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
L211
28
21
อบจ.แพร่
2/2559
50
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ6-8
L211
28
11
อบจ.แพร่
2/2559
18
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ6-8
L211
24
21
อบจ.แพร่
2/2559
52
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ฤ5-7
L222
13
11
อบจ.แพร่
2/2559
17
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
L222
13
11
อบจ.แพร่