ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
1/2560
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A307
5
3
ปกติ
1/2560
02
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A307
5
5
ปกติ
1/2560
03
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
10310
27
27
ปกติ
1/2560
04
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
941
23
22
ปกติ
1/2560
05
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
FMS104
29
29
ปกติ
1/2560
06
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A201
29
29
ปกติ
1/2560
07
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A305
28
28
ปกติ
1/2560
08
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
10211
30
30
ปกติ
1/2560
09
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราช
22
22
ปกติ
1/2560
10
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
EN103
28
28
ปกติ
1/2560
11
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
941
26
26
ปกติ
1/2560
12
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A201
18
18
ปกติ
1/2560
13
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
10310
20
20
ปกติ
1/2560
14
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ6-8
1145
31
30
ปกติ
1/2560
15
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราช
22
22
ปกติ
1/2560
16
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
EN103
26
26
ปกติ
1/2560
17
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A307
25
25
ปกติ
1/2560
18
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
EN104
13
13
ปกติ
1/2560
19
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
10310
27
27
ปกติ
1/2560
20
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A305
19
17
ปกติ
1/2560
21
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A307
15
15
ปกติ
1/2560
22
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A208
5
4
ปกติ
1/2560
23
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A208
10
10
ปกติ
1/2560
24
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
45
40
ปกติ
1/2560
25
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A208
11
10
ปกติ
1/2560
26
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A208
10
10
ปกติ
1/2560
27
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
10211
15
15
ปกติ
1/2560
28
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A201
24
24
ปกติ
1/2560
29
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราช
38
38
ปกติ
1/2560
30
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ6-8
1145
11
11
ปกติ
1/2560
31
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
10310
20
18
ปกติ
1/2560
32
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราช
6
6
ปกติ
1/2560
33
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1032
35
33
ปกติ
1/2560
34
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
FMS104
26
26
ปกติ
1/2560
35
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A208
24
23
ปกติ
1/2560
36
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ6-8
A208
17
14
ปกติ
1/2560
37
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1144
36
7
ปกติ
1/2560
38
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1144
11
11
ปกติ
1/2560
39
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
10310
7
7
ปกติ
1/2560
40
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1145
18
19
ปกติ
1/2560
41
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A208
20
18
ปกติ
1/2560
42
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
EN104
29
28
ปกติ
1/2560
43
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1145
14
10
ปกติ
1/2560
44
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1145
8
7
ปกติ
1/2560
01
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A204
18
18
ปกติ
1/2560
02
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A204
16
16
ปกติ
1/2560
03
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
43
43
ปกติ
1/2560
04
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A204
42
40
ปกติ
1/2560
05
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
29
28
ปกติ
1/2560
06
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A204
29
25
ปกติ
1/2560
07
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
28
24
ปกติ
1/2560
08
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A204
30
28
ปกติ
1/2560
09
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A204
13
13
ปกติ
1/2560
10
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A204
27
25
ปกติ
1/2560
11
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
36
32
ปกติ
1/2560
12
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
IC303
14
10
ปกติ
1/2560
13
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A204
11
9
ปกติ
1/2560
14
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A204
20
16
ปกติ
1/2560
15
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A204
50
50
ปกติ
1/2560
16
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A204
37
40
ปกติ
1/2560
17
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
IC303
27
26
ปกติ
1/2560
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
นิเทศ
35
35
ปกติ
1/2560
02
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
นิเทศ
5
5
ปกติ
1/2560
03
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
นิเทศ
5
5
ปกติ
1/2560
04
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
นิเทศ
5
5
ปกติ
1/2560
05
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A208
28
0
ปกติ
1/2560
06
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
หอฯปชญ.
46
44
ปกติ
1/2560
07
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
หอฯปชญ.
27
27
ปกติ
1/2560
08
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
หอฯปชญ.
27
26
ปกติ
1/2560
09
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
หอฯปชญ.
26
22
ปกติ
1/2560
10
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
หอฯปชญ.
23
23
ปกติ
1/2560
11
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A208
28
18
ปกติ
1/2560
12
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A208
24
28
ปกติ
1/2560
13
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS103
29
29
ปกติ
1/2560
14
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A802
14
1
ปกติ
1/2560
15
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
หอฯปชญ.
41
14
ปกติ
1/2560
16
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
หอฯปชญ.
43
40
ปกติ
1/2560
17
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
นิเทศ
34
50
ปกติ
1/2560
18
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
40
41
ปกติ
1/2560
19
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS103
39
38
ปกติ
1/2560
20
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
46
44
ปกติ
1/2560
21
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A802
27
31
ปกติ
1/2560
22
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A802
29
30
ปกติ
1/2560
23
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
หอฯปชญ.
23
29
ปกติ
1/2560
24
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
หอฯปชญ.
26
30
ปกติ
1/2560
25
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
หอฯปชญ.
24
23
ปกติ
1/2560
26
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
10310
20
24
ปกติ
1/2560
27
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
10310
21
20
ปกติ
1/2560
28
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
9
9
ปกติ
1/2560
29
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS103
20
6
ปกติ
1/2560
30
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS103
33
48
ปกติ
1/2560
31
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS103
8
8
ปกติ
1/2560
32
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
10310
52
11
ปกติ
1/2560
33
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
นิเทศ
45
57
ปกติ
1/2560
01
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
5
3
ปกติ
1/2560
02
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
5
2
ปกติ
1/2560
03
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
5
4
ปกติ
1/2560
04
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
5
5
ปกติ
1/2560
05
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A207
46
21
ปกติ
1/2560
06
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
10310
44
46
ปกติ
1/2560
07
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
735
27
24
ปกติ
1/2560
08
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A202
24
26
ปกติ
1/2560
09
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A204
27
27
ปกติ
1/2560
10
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
733
41
44
ปกติ
1/2560
11
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
734
28
29
ปกติ
1/2560
12
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A305
22
23
ปกติ
1/2560
13
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
10310
40
37
ปกติ
1/2560
14
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A305
50
54
ปกติ
1/2560
15
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
EN104
47
14
ปกติ
1/2560
16
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
19
37
ปกติ
1/2560
17
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
735
41
17
ปกติ
1/2560
18
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
36
39
ปกติ
1/2560
19
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1143
34
42
ปกติ
1/2560
20
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1143
12
23
ปกติ
1/2560
21
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A207
14
12
ปกติ
1/2560
22
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1036
46
26
ปกติ
1/2560
23
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A201
38
33
ปกติ
1/2560
24
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A307
31
29
ปกติ
1/2560
25
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1146
36
27
ปกติ
1/2560
26
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
734
34
37
ปกติ
1/2560
27
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A202
30
29
ปกติ
1/2560
28
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
EN104
26
27
ปกติ
1/2560
29
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
733
39
9
ปกติ
1/2560
30
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
735
36
39
ปกติ
1/2560
31
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
35
31
ปกติ
1/2560
32
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A307
9
9
ปกติ
1/2560
33
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
733
4
1
ปกติ
1/2560
34
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
733
46
41
ปกติ
1/2560
35
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
734
26
10
ปกติ
1/2560
36
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
733
30
0
ปกติ
1/2560
37
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A208
50
40
ปกติ
1/2560
38
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A208
25
34
ปกติ
1/2560
39
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A307
9
25
ปกติ
1/2560
40
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A204
13
13
ปกติ
1/2560
41
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1145
6
15
ปกติ
1/2560
42
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
735
45
1
ปกติ
1/2560
43
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A307
34
42
ปกติ
1/2560
44
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A204
6
33
ปกติ
1/2560
45
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1036
13
0
ปกติ
1/2560
46
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A208
12
16
ปกติ
1/2560
47
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A305
14
13
ปกติ
1/2560
48
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
734
4
15
ปกติ
1/2560
49
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A307
27
27
ปกติ
1/2560
50
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
22
15
ปกติ
1/2560
51
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A305
33
22
ปกติ
1/2560
52
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1145
19
23
ปกติ
1/2560
03
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A306
30
30
ปกติ
1/2560
21
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
นิเทศ
35
29
ปกติ
1/2560
22
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
A205
42
37
ปกติ
1/2560
01
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
IC303
14
9
ปกติ
1/2560
01
1500114
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1039
35
31
ปกติ
1/2560
02
1500114
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1039
30
23
ปกติ
1/2560
01
1500115
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1038
27
30
ปกติ
1/2560
02
1500115
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1038
29
29
ปกติ
1/2560
03
1500115
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1038
37
37
ปกติ
1/2560
04
1500115
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1038
36
38
ปกติ
1/2560
01
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A205
27
26
ปกติ
1/2560
02
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A205
23
23
ปกติ
1/2560
03
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A205
26
25
ปกติ
1/2560
04
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A205
24
24
ปกติ
1/2560
05
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
22
22
ปกติ
1/2560
06
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
5
5
ปกติ
1/2560
07
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A205
41
0
ปกติ
1/2560
08
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A205
43
42
ปกติ
1/2560
09
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
38
39
ปกติ
1/2560
10
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
6
6
ปกติ
1/2560
11
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
24
24
ปกติ
1/2560
12
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
8
8
ปกติ
1/2560
13
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A205
47
48
ปกติ
1/2560
14
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
A205
46
46
ปกติ
1/2560
15
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
24
26
ปกติ
1/2560
16
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
6
24
ปกติ
1/2560
17
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A205
8
14
ปกติ
1/2560
01
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A206
29
29
ปกติ
1/2560
02
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
A206
31
31
ปกติ
1/2560
03
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A206
23
23
ปกติ
1/2560
01
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
จ5-7
A206
34
32
ปกติ
1/2560
02
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
จ5-7
A206
43
43
ปกติ
1/2560
03
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
จ1-3
นิเทศ
51
51
ปกติ
1/2560
01
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
5
5
ปกติ
1/2560
02
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
50
40
ปกติ
1/2560
03
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
29
ปกติ
1/2560
04
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
37
40
ปกติ
1/2560
05
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
26
29
ปกติ
1/2560
06
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
31
ปกติ
1/2560
07
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
28
28
ปกติ
1/2560
08
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
25
29
ปกติ
1/2560
09
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
17
17
ปกติ
1/2560
10
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
17
17
ปกติ
1/2560
11
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
33
9
ปกติ
1/2560
12
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
33
33
ปกติ
1/2560
13
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
1/2560
14
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
1/2560
15
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
24
26
ปกติ
1/2560
16
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
21
21
ปกติ
1/2560
17
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
21
21
ปกติ
1/2560
18
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
17
18
ปกติ
1/2560
19
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
17
18
ปกติ
1/2560
20
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
15
15
ปกติ
1/2560
21
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
20
22
ปกติ
1/2560
22
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
43
43
ปกติ
1/2560
23
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
46
43
ปกติ
1/2560
24
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
12
13
ปกติ
1/2560
25
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
44
47
ปกติ
1/2560
26
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
24
25
ปกติ
1/2560
27
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
31
1
ปกติ
1/2560
28
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
25
25
ปกติ
1/2560
29
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
36
34
ปกติ
1/2560
30
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
37
35
ปกติ
1/2560
31
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
36
38
ปกติ
1/2560
32
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
6
9
ปกติ
1/2560
33
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
52
59
ปกติ
1/2560
34
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
45
46
ปกติ
1/2560
35
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
34
33
ปกติ
1/2560
36
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
7
8
ปกติ
1/2560
37
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
4
7
ปกติ
1/2560
38
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
14
14
ปกติ
1/2560
39
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
33
31
ปกติ
1/2560
40
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
19
18
ปกติ
1/2560
41
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
27
26
ปกติ
1/2560
42
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
6
8
ปกติ
1/2560
45
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
14
15
ปกติ
1/2560
01
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
23
35
ปกติ
1/2560
02
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
16
17
ปกติ
1/2560
03
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
FMS103
29
16
ปกติ
1/2560
04
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
19
4
ปกติ
1/2560
05
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
20
28
ปกติ
1/2560
06
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
15
20
ปกติ
1/2560
07
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
FMS103
18
0
ปกติ
1/2560
08
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
25
24
ปกติ
1/2560
09
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
FMS103
15
18
ปกติ
1/2560
10
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
FMS103
24
18
ปกติ
1/2560
11
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
9
13
ปกติ
1/2560
12
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
FMS103
9
24
ปกติ
1/2560
13
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
17
0
ปกติ
1/2560
14
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
11
0
ปกติ
1/2560
15
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
FMS103
41
44
ปกติ
1/2560
16
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
18
10
ปกติ
1/2560
17
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
20
9
ปกติ
1/2560
18
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
29
2
ปกติ
1/2560
19
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
14
15
ปกติ
1/2560
20
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
8
1
ปกติ
1/2560
21
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
10211
6
0
ปกติ
1/2560
22
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
L222
13
1
ปกติ
1/2560
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A207
22
20
ปกติ
1/2560
02
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A207
24
21
ปกติ
1/2560
01
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
11
11
ปกติ
1/2560
02
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
30
29
ปกติ
1/2560
03
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
37
0
ปกติ
1/2560
04
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
24
40
ปกติ
1/2560
05
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
6
25
ปกติ
1/2560
06
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
27
0
ปกติ
1/2560
07
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
27
29
ปกติ
1/2560
08
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
30
28
ปกติ
1/2560
09
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
27
30
ปกติ
1/2560
10
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
30
ปกติ
1/2560
11
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
28
29
ปกติ
1/2560
12
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
1/2560
13
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
28
30
ปกติ
1/2560
14
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
25
28
ปกติ
1/2560
15
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
33
30
ปกติ
1/2560
16
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
33
11
ปกติ
1/2560
17
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
30
33
ปกติ
1/2560
18
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
1/2560
19
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
17
31
ปกติ
1/2560
20
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
19
18
ปกติ
1/2560
21
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
17
21
ปกติ
1/2560
22
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
17
18
ปกติ
1/2560
23
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
15
18
ปกติ
1/2560
24
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
9
15
ปกติ
1/2560
25
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
8
9
ปกติ
1/2560
26
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
36
0
ปกติ
1/2560
27
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
36
9
ปกติ
1/2560
28
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
12
37
ปกติ
1/2560
29
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
8
35
ปกติ
1/2560
30
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
24
3
ปกติ
1/2560
31
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
30
11
ปกติ
1/2560
32
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
11
25
ปกติ
1/2560
33
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
45
29
ปกติ
1/2560
34
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
37
14
ปกติ
1/2560
35
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
27
40
ปกติ
1/2560
36
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
40
71
ปกติ
1/2560
37
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
8
21
ปกติ
1/2560
38
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
25
13
ปกติ
1/2560
39
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
47
9
ปกติ
1/2560
40
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
47
25
ปกติ
1/2560
41
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
52
49
ปกติ
1/2560
42
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
12
47
ปกติ
1/2560
43
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
17
61
ปกติ
1/2560
44
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
14
13
ปกติ
1/2560
46
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
14
15
ปกติ
1/2560
01
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
จ5-7
กรอ.
30
32
ปกติ
1/2560
02
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พื้นฐานสังคม
จ5-7
กรอ.
31
31
ปกติ
1/2560
01
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
18
25
ปกติ
1/2560
02
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
16
30
ปกติ
1/2560
03
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A205
28
28
ปกติ
1/2560
04
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
21
22
ปกติ
1/2560
05
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A205
30
30
ปกติ
1/2560
06
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
25
26
ปกติ
1/2560
07
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
10
10
ปกติ
1/2560
08
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
14
14
ปกติ
1/2560
09
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
30
30
ปกติ
1/2560
10
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
29
9
ปกติ
1/2560
11
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A205
29
29
ปกติ
1/2560
01
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
20
20
ปกติ
1/2560
02
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
4
4
ปกติ
1/2560
03
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS103
2
3
ปกติ
1/2560
04
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS103
27
28
ปกติ
1/2560
05
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
24
0
ปกติ
1/2560
06
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS103
4
24
ปกติ
1/2560
07
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
17
4
ปกติ
1/2560
08
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
24
31
ปกติ
1/2560
09
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
11
10
ปกติ
1/2560
10
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
10
11
ปกติ
1/2560
11
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
35
23
ปกติ
1/2560
12
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
สิริราช
12
35
ปกติ
1/2560
13
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
12
12
ปกติ
1/2560
14
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
FMS103
23
27
ปกติ
1/2560
15
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
20
0
ปกติ
1/2560
01
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
นิเทศ
18
26
ปกติ
1/2560
02
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
นิเทศ
16
31
ปกติ
1/2560
03
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
นิเทศ
18
18
ปกติ
1/2560
04
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
นิเทศ
15
15
ปกติ
1/2560
05
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
นิเทศ
47
47
ปกติ
1/2560
06
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
นิเทศ
21
21
ปกติ
1/2560
07
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
นิเทศ
43
44
ปกติ
1/2560
08
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
นิเทศ
34
34
ปกติ
1/2560
09
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
นิเทศ
26
26
ปกติ
1/2560
10
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
นิเทศ
24
24
ปกติ
1/2560
11
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
นิเทศ
8
8
ปกติ
1/2560
12
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
นิเทศ
11
11
ปกติ
1/2560
13
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
นิเทศ
7
7
ปกติ
1/2560
14
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
นิเทศ
11
11
ปกติ
1/2560
01
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A305
33
18
ปกติ
1/2560
02
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS105
24
24
ปกติ
1/2560
03
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A204
27
25
ปกติ
1/2560
04
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
FMS104
19
5
ปกติ
1/2560
05
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS104
27
2
ปกติ
1/2560
06
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS105
42
29
ปกติ
1/2560
07
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A204
56
53
ปกติ
1/2560
01
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A802
2
2
ปกติ
1/2560
02
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
A204
2
2
ปกติ
1/2560
03
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A204
30
29
ปกติ
1/2560
04
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A204
35
34
ปกติ
1/2560
05
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A204
35
35
ปกติ
1/2560
06
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A206
26
26
ปกติ
1/2560
07
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
A204
24
24
ปกติ
1/2560
08
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A204
25
24
ปกติ
1/2560
09
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
A204
40
40
ปกติ
1/2560
10
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
A204
40
40
ปกติ
1/2560
11
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A204
41
46
ปกติ
1/2560
45
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3
A202
20
13
กศ.บป(อต.)
1/2560
34
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส5-7
A208
50
47
กศ.บป(อต.)
1/2560
43
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส1-3
A206
25
17
กศ.บป(อต.)
1/2560
26
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส5-7
A204
50
47
กศ.บป(อต.)
1/2560
46
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ท5-7
N134
4
0
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
47
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ท5-7
N132
30
16
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
35
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส8-10
N134
4
0
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
53
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3
N134
4
4
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
46
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ท1-3
N122
27
0
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
47
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ท5-7
N122
27
1
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
27
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ท1-3
N134
4
0
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
23
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส5-7
N134
4
0
กศ.บป.(น่าน)
1/2560
56
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
L211
1
14
ปกติ (แพร่)
1/2560
23
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
L211
1
14
ปกติ (แพร่)
1/2560
48
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
N134
20
16
ปกติ (น่าน)
1/2560
36
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
N134
7
0
ปกติ (น่าน)
1/2560
37
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
N134
6
15
ปกติ (น่าน)
1/2560
54
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
N132
6
15
ปกติ (น่าน)
1/2560
44
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ8-10
N132
6
15
ปกติ (น่าน)
1/2560
08
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ5-7
N134
20
16
ปกติ (น่าน)
1/2560
09
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
N131
10
10
ปกติ (น่าน)
1/2560
45
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
N133
7
1
ปกติ (น่าน)
1/2560
24
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
N131
20
16
ปกติ (น่าน)
1/2560
25
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภา
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
N131
10
9
ปกติ (น่าน)
1/2560
55
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
L222
13
8
อบจ.แพร่