ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
2/2560
02
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
5
5
ปกติ
2/2560
03
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A207
5
5
ปกติ
2/2560
04
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A201
7
7
ปกติ
2/2560
05
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
941
25
25
ปกติ
2/2560
06
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
941
24
24
ปกติ
2/2560
07
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
613
25
25
ปกติ
2/2560
08
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS106
25
25
ปกติ
2/2560
09
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A205
27
27
ปกติ
2/2560
10
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A202
27
27
ปกติ
2/2560
11
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A201
25
25
ปกติ
2/2560
12
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
941
23
22
ปกติ
2/2560
13
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
25
25
ปกติ
2/2560
14
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A207
20
20
ปกติ
2/2560
15
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
941
28
28
ปกติ
2/2560
16
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A204
14
14
ปกติ
2/2560
17
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A202
42
41
ปกติ
2/2560
18
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A202
43
40
ปกติ
2/2560
19
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A307
49
37
ปกติ
2/2560
20
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A208
21
21
ปกติ
2/2560
21
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A201
47
43
ปกติ
2/2560
22
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A205
35
30
ปกติ
2/2560
23
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
941
34
33
ปกติ
2/2560
25
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
941
13
14
ปกติ
2/2560
26
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
941
15
15
ปกติ
2/2560
27
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
A203
38
16
ปกติ
2/2560
28
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A208
38
36
ปกติ
2/2560
29
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A403
32
39
ปกติ
2/2560
30
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A802
38
37
ปกติ
2/2560
31
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A204
32
32
ปกติ
2/2560
32
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A307
32
7
ปกติ
2/2560
33
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS106
29
25
ปกติ
2/2560
34
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
A202
39
23
ปกติ
2/2560
35
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A208
36
36
ปกติ
2/2560
36
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A802
13
17
ปกติ
2/2560
37
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A802
12
12
ปกติ
2/2560
38
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A201
45
45
ปกติ
2/2560
39
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
A201
46
46
ปกติ
2/2560
40
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A204
15
13
ปกติ
2/2560
41
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
A403
36
30
ปกติ
2/2560
42
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
25
19
ปกติ
2/2560
43
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
941
9
8
ปกติ
2/2560
44
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
15
15
ปกติ
2/2560
45
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
8
8
ปกติ
2/2560
46
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A405
49
49
ปกติ
2/2560
47
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A207
33
33
ปกติ
2/2560
48
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A201
8
8
ปกติ
2/2560
49
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
941
19
19
ปกติ
2/2560
50
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
12
12
ปกติ
2/2560
51
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
15
15
ปกติ
2/2560
52
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
7
7
ปกติ
2/2560
53
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A204
14
13
ปกติ
2/2560
54
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
941
33
26
ปกติ
2/2560
55
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
613
31
31
ปกติ
2/2560
56
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A202
19
17
ปกติ
2/2560
02
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
11
11
ปกติ
2/2560
03
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
FMS106
30
29
ปกติ
2/2560
04
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
นิเทศ
27
27
ปกติ
2/2560
05
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
27
27
ปกติ
2/2560
06
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
FMS106
30
30
ปกติ
2/2560
07
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
นิเทศ
28
28
ปกติ
2/2560
08
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
FMS106
7
5
ปกติ
2/2560
09
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
นิเทศ
25
25
ปกติ
2/2560
10
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
12
11
ปกติ
2/2560
11
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
FMS106
7
5
ปกติ
2/2560
12
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
14
14
ปกติ
2/2560
13
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
29
28
ปกติ
2/2560
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
10310
5
0
ปกติ
2/2560
02
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
10310
5
5
ปกติ
2/2560
03
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
5
4
ปกติ
2/2560
04
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
10310
5
0
ปกติ
2/2560
05
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A403
29
27
ปกติ
2/2560
06
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
25
24
ปกติ
2/2560
07
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
25
23
ปกติ
2/2560
08
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
10310
25
24
ปกติ
2/2560
09
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS105
29
30
ปกติ
2/2560
10
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
29
25
ปกติ
2/2560
11
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
FMS105
26
25
ปกติ
2/2560
12
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
30
26
ปกติ
2/2560
13
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A802
22
20
ปกติ
2/2560
14
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
31
0
ปกติ
2/2560
15
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
FMS105
22
22
ปกติ
2/2560
16
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A802
26
0
ปกติ
2/2560
17
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS105
24
24
ปกติ
2/2560
18
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS105
12
12
ปกติ
2/2560
19
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS105
27
25
ปกติ
2/2560
20
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
20
18
ปกติ
2/2560
21
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS105
17
17
ปกติ
2/2560
22
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
12
8
ปกติ
2/2560
23
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
นิเทศ
49
36
ปกติ
2/2560
24
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
10310
12
8
ปกติ
2/2560
25
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
10310
11
9
ปกติ
2/2560
27
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
FMS103
38
43
ปกติ
2/2560
28
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
29
24
ปกติ
2/2560
29
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A403
15
14
ปกติ
2/2560
30
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS105
30
19
ปกติ
2/2560
31
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A802
43
30
ปกติ
2/2560
32
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
14
9
ปกติ
2/2560
33
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
FMS105
20
13
ปกติ
2/2560
34
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
10310
9
4
ปกติ
2/2560
35
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
10310
9
0
ปกติ
2/2560
36
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
FMS103
45
45
ปกติ
2/2560
37
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
46
46
ปกติ
2/2560
38
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
FMS105
30
30
ปกติ
2/2560
39
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
10310
27
22
ปกติ
2/2560
40
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
10310
47
41
ปกติ
2/2560
41
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
10310
46
43
ปกติ
2/2560
42
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
FMS106
8
8
ปกติ
2/2560
01
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราชภัฏ
5
5
ปกติ
2/2560
02
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
สิริราชภัฏ
5
4
ปกติ
2/2560
03
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
สิริราชภัฎ
5
2
ปกติ
2/2560
04
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราชภัฏ
5
5
ปกติ
2/2560
05
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A203
27
27
ปกติ
2/2560
06
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
A306
27
27
ปกติ
2/2560
07
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A203
30
30
ปกติ
2/2560
08
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
A203
28
28
ปกติ
2/2560
09
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A202
30
29
ปกติ
2/2560
10
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A904
28
28
ปกติ
2/2560
11
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A304
25
25
ปกติ
2/2560
12
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
สิริราชภัฏ
23
20
ปกติ
2/2560
13
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A306
23
23
ปกติ
2/2560
14
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A304
17
17
ปกติ
2/2560
15
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A201
17
16
ปกติ
2/2560
16
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
A203
33
32
ปกติ
2/2560
17
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A204
32
32
ปกติ
2/2560
18
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
A306
30
29
ปกติ
2/2560
19
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A201
30
29
ปกติ
2/2560
20
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
A904
28
26
ปกติ
2/2560
21
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
สิริราชภัฏ
18
18
ปกติ
2/2560
22
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
A203
19
18
ปกติ
2/2560
23
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
สิริราชภัฏ
23
23
ปกติ
2/2560
24
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A203
23
22
ปกติ
2/2560
25
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A203
26
26
ปกติ
2/2560
26
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราชภัฏ
19
18
ปกติ
2/2560
27
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
สิริราชภัฏ
21
19
ปกติ
2/2560
28
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A201
17
17
ปกติ
2/2560
29
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A203
16
16
ปกติ
2/2560
30
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A203
15
15
ปกติ
2/2560
31
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A306
21
20
ปกติ
2/2560
32
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A904
8
8
ปกติ
2/2560
33
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A203
21
20
ปกติ
2/2560
34
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
สิริราชภัฏ
10
9
ปกติ
2/2560
35
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราชภัฏ
7
5
ปกติ
2/2560
36
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A204
36
33
ปกติ
2/2560
37
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
A203
31
31
ปกติ
2/2560
38
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
สิริราชภัฏ
12
12
ปกติ
2/2560
39
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1032
46
47
ปกติ
2/2560
40
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A203
8
7
ปกติ
2/2560
41
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
A904
25
23
ปกติ
2/2560
42
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A306
11
9
ปกติ
2/2560
43
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
สิริราชภัฏ
30
30
ปกติ
2/2560
44
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราชภัฏ
25
24
ปกติ
2/2560
45
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
A904
26
22
ปกติ
2/2560
46
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
สิริราชภัฏ
7
7
ปกติ
2/2560
47
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
สิริราชภัฏ
8
6
ปกติ
2/2560
48
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
A904
47
47
ปกติ
2/2560
49
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
A203
46
46
ปกติ
2/2560
50
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
สิริราชภัฏ
55
55
ปกติ
2/2560
51
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10210
8
8
ปกติ
2/2560
26
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
สิริราชภัฏ
30
24
ปกติ
2/2560
01
1500113
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
IC303
25
21
ปกติ
2/2560
02
1500113
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
IC303
25
24
ปกติ
2/2560
01
1500114
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
IC302
14
12
ปกติ
2/2560
01
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
นิเทศ
38
38
ปกติ
2/2560
02
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A802
38
32
ปกติ
2/2560
03
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
A204
32
31
ปกติ
2/2560
04
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
A204
28
28
ปกติ
2/2560
05
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
A204
30
30
ปกติ
2/2560
06
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
นิเทศ
35
35
ปกติ
2/2560
07
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
A802
38
36
ปกติ
2/2560
01
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A207
18
17
ปกติ
2/2560
02
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
A207
20
20
ปกติ
2/2560
03
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
A207
5
5
ปกติ
2/2560
05
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ฤ1-3
A207
6
6
ปกติ
2/2560
06
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
A207
30
30
ปกติ
2/2560
07
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A207
27
27
ปกติ
2/2560
08
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
A207
12
12
ปกติ
2/2560
09
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
A207
46
46
ปกติ
2/2560
02
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
อ1-3
A207
34
35
ปกติ
2/2560
03
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
อ1-3
A207
7
5
ปกติ
2/2560
04
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
A208
26
24
ปกติ
2/2560
05
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
A208
15
14
ปกติ
2/2560
06
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
A207
8
7
ปกติ
2/2560
07
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
A207
30
23
ปกติ
2/2560
08
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
A207
26
23
ปกติ
2/2560
09
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
A208
7
6
ปกติ
2/2560
10
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
A207
8
6
ปกติ
2/2560
01
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
11
11
ปกติ
2/2560
02
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
47
46
ปกติ
2/2560
03
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
46
46
ปกติ
2/2560
04
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
24
24
ปกติ
2/2560
05
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
6
6
ปกติ
2/2560
06
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
27
27
ปกติ
2/2560
07
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
27
26
ปกติ
2/2560
08
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
30
29
ปกติ
2/2560
09
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
27
25
ปกติ
2/2560
10
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
28
27
ปกติ
2/2560
11
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
28
27
ปกติ
2/2560
12
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
30
28
ปกติ
2/2560
13
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
23
20
ปกติ
2/2560
14
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
23
23
ปกติ
2/2560
15
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
30
28
ปกติ
2/2560
16
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
18
17
ปกติ
2/2560
17
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
19
19
ปกติ
2/2560
18
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
23
23
ปกติ
2/2560
19
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
23
21
ปกติ
2/2560
20
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
21
20
ปกติ
2/2560
21
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
8
7
ปกติ
2/2560
22
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
36
33
ปกติ
2/2560
23
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
31
31
ปกติ
2/2560
24
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
8
8
ปกติ
2/2560
25
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
2/2560
26
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
11
9
ปกติ
2/2560
27
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
37
34
ปกติ
2/2560
28
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
36
31
ปกติ
2/2560
29
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
36
34
ปกติ
2/2560
30
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
26
21
ปกติ
2/2560
31
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
7
7
ปกติ
2/2560
32
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
8
8
ปกติ
2/2560
33
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
25
19
ปกติ
2/2560
34
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
9
9
ปกติ
2/2560
35
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2560
36
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
47
41
ปกติ
2/2560
37
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
46
42
ปกติ
2/2560
38
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ6-8
หอฯปชญ.
19
16
ปกติ
2/2560
39
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
12
10
ปกติ
2/2560
40
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2560
41
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
33
17
ปกติ
2/2560
43
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
20
0
ปกติ
2/2560
01
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ5-7
FMS105
38
13
ปกติ
2/2560
02
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ5-7
FMS105
26
26
ปกติ
2/2560
03
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
FMS106
29
29
ปกติ
2/2560
04
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
FMS106
33
33
ปกติ
2/2560
05
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ5-7
FMS105
32
31
ปกติ
2/2560
01
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
FMS105
28
28
ปกติ
2/2560
02
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
FMS104
26
26
ปกติ
2/2560
03
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
FMS104
25
25
ปกติ
2/2560
04
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
FMS105
20
8
ปกติ
2/2560
05
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
FMS104
21
9
ปกติ
2/2560
06
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
FMS104
35
33
ปกติ
2/2560
07
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
FMS105
34
0
ปกติ
2/2560
10
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
FMS104
55
50
ปกติ
2/2560
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
อ1-3
A305
16
15
ปกติ
2/2560
02
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
A305
37
37
ปกติ
2/2560
03
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ1-3
FMS104
36
30
ปกติ
2/2560
04
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
FMS104
36
34
ปกติ
2/2560
05
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
FMS104
35
34
ปกติ
2/2560
06
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ1-3
FMS104
38
31
ปกติ
2/2560
01
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
37
35
ปกติ
2/2560
02
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
47
47
ปกติ
2/2560
03
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
46
44
ปกติ
2/2560
04
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
26
26
ปกติ
2/2560
05
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
28
ปกติ
2/2560
06
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
23
23
ปกติ
2/2560
07
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
23
23
ปกติ
2/2560
08
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
17
17
ปกติ
2/2560
09
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
17
16
ปกติ
2/2560
10
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
30
28
ปกติ
2/2560
11
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
23
23
ปกติ
2/2560
12
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
23
22
ปกติ
2/2560
13
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
26
26
ปกติ
2/2560
14
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
19
19
ปกติ
2/2560
15
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
21
17
ปกติ
2/2560
16
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
21
20
ปกติ
2/2560
17
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
21
21
ปกติ
2/2560
18
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
10
9
ปกติ
2/2560
19
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
12
11
ปกติ
2/2560
20
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
46
43
ปกติ
2/2560
21
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
30
30
ปกติ
2/2560
22
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
25
22
ปกติ
2/2560
23
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
37
34
ปกติ
2/2560
24
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
36
31
ปกติ
2/2560
25
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
36
35
ปกติ
2/2560
26
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
36
27
ปกติ
2/2560
27
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
9
8
ปกติ
2/2560
28
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
15
15
ปกติ
2/2560
29
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
10
9
ปกติ
2/2560
30
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
45
45
ปกติ
2/2560
31
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
35
35
ปกติ
2/2560
32
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
6
6
ปกติ
2/2560
33
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ6-8
หอฯปชญ.
19
18
ปกติ
2/2560
34
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2560
35
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
31
28
ปกติ
2/2560
36
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
19
16
ปกติ
2/2560
37
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
24
22
ปกติ
2/2560
38
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
8
7
ปกติ
2/2560
01
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
24
24
ปกติ
2/2560
02
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
6
6
ปกติ
2/2560
03
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
FMS104
19
17
ปกติ
2/2560
04
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
17
17
ปกติ
2/2560
05
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
FMS104
16
14
ปกติ
2/2560
06
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
FMS104
36
33
ปกติ
2/2560
07
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
31
31
ปกติ
2/2560
08
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
18
18
ปกติ
2/2560
01
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A205
22
22
ปกติ
2/2560
02
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A205
26
25
ปกติ
2/2560
03
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
24
24
ปกติ
2/2560
04
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
12
12
ปกติ
2/2560
05
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A205
27
20
ปกติ
2/2560
06
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A205
20
20
ปกติ
2/2560
07
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A205
17
15
ปกติ
2/2560
08
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
15
14
ปกติ
2/2560
09
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
30
20
ปกติ
2/2560
10
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A205
43
30
ปกติ
2/2560
11
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A205
6
6
ปกติ
2/2560
12
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A205
24
20
ปกติ
2/2560
13
4000105
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A205
9
8
ปกติ
2/2560
03
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
5
4
ปกติ
2/2560
04
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
5
0
ปกติ
2/2560
05
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A207
25
25
ปกติ
2/2560
06
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A208
24
24
ปกติ
2/2560
07
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
นิเทศ
25
25
ปกติ
2/2560
08
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
23
20
ปกติ
2/2560
09
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A207
28
28
ปกติ
2/2560
10
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
นิเทศ
5
5
ปกติ
2/2560
11
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
นิเทศ
38
38
ปกติ
2/2560
12
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A205
32
24
ปกติ
2/2560
13
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A208
32
32
ปกติ
2/2560
14
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A207
16
16
ปกติ
2/2560
15
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A208
15
15
ปกติ
2/2560
16
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
นิเทศ
7
7
ปกติ
2/2560
17
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A207
19
17
ปกติ
2/2560
18
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A208
19
18
ปกติ
2/2560
19
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
นิเทศ
8
0
ปกติ
2/2560
02
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A205
25
25
ปกติ
2/2560
03
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A205
25
25
ปกติ
2/2560
04
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A205
28
27
ปกติ
2/2560
05
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A802
26
26
ปกติ
2/2560
06
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A204
27
27
ปกติ
2/2560
07
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A204
27
27
ปกติ
2/2560
08
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A802
11
11
ปกติ
2/2560
09
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A802
47
36
ปกติ
2/2560
11
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A205
14
13
ปกติ
2/2560
12
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
A205
15
15
ปกติ
2/2560
14
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A204
15
14
ปกติ
2/2560
15
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A205
13
10
ปกติ
2/2560
16
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A205
8
0
ปกติ
2/2560
99
4000115
พื้นฐานวิทย์-คณิต
พ1-4
3
4
ปกติ
2/2560
01
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS103
10
5
ปกติ
2/2560
02
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS103
10
1
ปกติ
2/2560
03
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
FMS103
5
0
ปกติ
2/2560
05
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
FMS103
29
29
ปกติ
2/2560
06
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
25
25
ปกติ
2/2560
07
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS103
20
18
ปกติ
2/2560
08
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
20
20
ปกติ
2/2560
09
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
28
27
ปกติ
2/2560
10
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
FMS103
20
15
ปกติ
2/2560
11
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
FMS103
30
26
ปกติ
2/2560
12
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
FMS103
14
10
ปกติ
2/2560
13
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
20
20
ปกติ
2/2560
14
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
39
39
ปกติ
2/2560
15
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
FMS103
36
36
ปกติ
2/2560
16
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
FMS103
16
16
ปกติ
2/2560
17
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
FMS103
19
18
ปกติ
2/2560
18
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
FMS103
26
16
ปกติ
2/2560
01
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A206
10
2
ปกติ
2/2560
02
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A802
8
8
ปกติ
2/2560
03
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A206
30
26
ปกติ
2/2560
04
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
A205
29
28
ปกติ
2/2560
05
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A206
29
25
ปกติ
2/2560
06
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A206
26
26
ปกติ
2/2560
07
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ5-7
A205
30
28
ปกติ
2/2560
08
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ1-3
A206
31
0
ปกติ
2/2560
09
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A802
22
22
ปกติ
2/2560
10
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A206
12
8
ปกติ
2/2560
11
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
A206
49
34
ปกติ
2/2560
12
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ5-7
A206
34
6
ปกติ
2/2560
13
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3
A802
16
14
ปกติ
2/2560
14
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ8-10
A206
13
5
ปกติ
2/2560
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ท1-3
A201
32
15
กศ.บป(อต.)
2/2560
01
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส1-3
A201
32
15
กศ.บป(อต.)
2/2560
99
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
พื้นฐานภาษา
ส8-10
2
2
กศ.บป(อต.)
2/2560
01
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พื้นฐานสังคม
ท5-7
A201
32
14
กศ.บป(อต.)
2/2560
01
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส5-7
A204
32
14
กศ.บป(อต.)
2/2560
02
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส5-7
A204
10
4
กศ.บป(อต.)
2/2560
01
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส1-3
A208
20
10
กศ.บป(อต.)
2/2560
98
4000115
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส1-4
1
5
กศ.บป(อต.)
2/2560
04
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส8-10
A208
20
10
กศ.บป(อต.)
2/2560
44
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ส5-7
N134
15
14
กศ.บป.(น่าน)
2/2560
53
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3
N134
15
14
กศ.บป.(น่าน)
2/2560
99
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส5-7
1
1
กศ.บป.(น่าน)
2/2560
07
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ส5-7
N131
0
0
กศ.บป.(น่าน)
2/2560
43
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
P301
9
9
ปกติ (แพร่)
2/2560
39
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ฤ5-7
P301
9
9
ปกติ (แพร่)
2/2560
57
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
N131
14
13
ปกติ (น่าน)
2/2560
52
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
N133
35
35
ปกติ (น่าน)
2/2560
42
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
N121
35
35
ปกติ (น่าน)
2/2560
08
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
N134
17
15
ปกติ (น่าน)
2/2560
09
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
N131
9
8
ปกติ (น่าน)
2/2560
40
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
จ5-7
N134
14
11
ปกติ (น่าน)
2/2560
10
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ6-8
N134
17
14
ปกติ (น่าน)
2/2560
13
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
N132
9
8
ปกติ (น่าน)
2/2560
99
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
1
2
ปกติ (น่าน)
2/2560
24
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
L222
13
7
อบจ.แพร่
2/2560
26
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
L222
13
7
อบจ.แพร่
2/2560
04
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พื้นฐานสังคม
จ6-8
L222
13
8
อบจ.แพร่