ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
3/2559
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-4,ฤ1-4
A206
34
20
ปกติ
3/2559
01
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
จ1-3,พ1-3
A206
34
20
ปกติ
3/2559
01
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
จ5-7,พ5-7
A206
34
18
ปกติ
3/2559
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ส8-10,ท8-10
A204
37
37
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส5-7,ท5-7
A204
18
8
กศ.บป(อต.)
3/2559
02
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส5-7,ท5-7
A204
37
22
กศ.บป(อต.)
3/2559
03
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ส5-7,ท5-7
A204
17
11
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ส5-7,ท5-7
A208
35
17
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส6-8,ท6-8
A201
13
10
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส8-10,ท8-10
A208
35
18
กศ.บป(อต.)
3/2559
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ส5-7,ท5-7
N134
20
15
กศ.บป.(น่าน)
3/2559
02
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส1-3,ท1-3
N131
30
16
กศ.บป.(น่าน)
3/2559
02
5000111
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส5-7,ท5-7
N131
30
16
กศ.บป.(น่าน)
3/2559
01
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส8-10,ท8-10
N134
20
15
กศ.บป.(น่าน)