ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
2/2561
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1142
5
5
ปกติ
2/2561
02
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1142
5
5
ปกติ
2/2561
06
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1142
5
5
ปกติ
2/2561
10
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
1142
5
5
ปกติ
2/2561
11
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
1143
7
6
ปกติ
2/2561
12
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1142
25
25
ปกติ
2/2561
13
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
1142
38
38
ปกติ
2/2561
14
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1142
32
32
ปกติ
2/2561
15
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ1-3
1142
35
34
ปกติ
2/2561
16
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ8-10
1143
29
28
ปกติ
2/2561
17
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1143
23
22
ปกติ
2/2561
18
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
1144
24
24
ปกติ
2/2561
19
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1142
5
1
ปกติ
2/2561
20
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1142
32
31
ปกติ
2/2561
21
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ8-10
1142
33
30
ปกติ
2/2561
22
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1142
28
28
ปกติ
2/2561
23
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A302
35
30
ปกติ
2/2561
24
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1142
29
29
ปกติ
2/2561
25
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1142
29
32
ปกติ
2/2561
26
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1142
25
25
ปกติ
2/2561
27
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
1142
29
29
ปกติ
2/2561
28
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1142
24
24
ปกติ
2/2561
29
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1142
16
16
ปกติ
2/2561
30
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1143
17
15
ปกติ
2/2561
31
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1142
7
8
ปกติ
2/2561
32
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
1143
34
32
ปกติ
2/2561
33
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1143
7
7
ปกติ
2/2561
34
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
1142
19
19
ปกติ
2/2561
35
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1143
9
8
ปกติ
2/2561
36
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1142
15
13
ปกติ
2/2561
37
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1143
19
19
ปกติ
2/2561
38
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1143
10
10
ปกติ
2/2561
39
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
จ5-7
1143
18
18
ปกติ
2/2561
40
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1143
39
39
ปกติ
2/2561
41
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
1143
33
33
ปกติ
2/2561
42
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
1142
45
40
ปกติ
2/2561
43
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1143
29
29
ปกติ
2/2561
44
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1143
25
24
ปกติ
2/2561
45
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1143
9
8
ปกติ
2/2561
46
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1143
8
14
ปกติ
2/2561
48
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1142
14
14
ปกติ
2/2561
01
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
A207
30
30
ปกติ
2/2561
02
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A207
30
30
ปกติ
2/2561
03
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ8-10
A207
8
8
ปกติ
2/2561
04
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A207
7
7
ปกติ
2/2561
05
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ8-10
A207
14
13
ปกติ
2/2561
06
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
A207
20
20
ปกติ
2/2561
07
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ8-10
A207
14
14
ปกติ
2/2561
08
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ8-10
A207
21
20
ปกติ
2/2561
09
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
IC304
0
16
ปกติ
2/2561
10
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
A207
7
7
ปกติ
2/2561
11
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
A207
26
26
ปกติ
2/2561
12
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
A207
26
26
ปกติ
2/2561
13
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
A207
31
31
ปกติ
2/2561
14
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ8-10
A207
32
31
ปกติ
2/2561
15
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
A207
25
24
ปกติ
2/2561
16
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
A207
20
19
ปกติ
2/2561
17
1500104
ความจริงของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ8-10
A207
31
29
ปกติ
2/2561
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
5
6
ปกติ
2/2561
02
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
5
2
ปกติ
2/2561
03
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A205
26
26
ปกติ
2/2561
07
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
5
1
ปกติ
2/2561
11
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
FMS103
28
27
ปกติ
2/2561
12
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS103
26
25
ปกติ
2/2561
13
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
15
15
ปกติ
2/2561
14
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
17
14
ปกติ
2/2561
15
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
22
27
ปกติ
2/2561
16
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
6
2
ปกติ
2/2561
17
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
27
27
ปกติ
2/2561
18
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS103
10
10
ปกติ
2/2561
19
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
FMS103
32
32
ปกติ
2/2561
20
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
A205
25
25
ปกติ
2/2561
21
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
FMS103
18
16
ปกติ
2/2561
22
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
6
6
ปกติ
2/2561
23
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
14
13
ปกติ
2/2561
24
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
5
5
ปกติ
2/2561
25
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
A206
5
2
ปกติ
2/2561
26
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
31
31
ปกติ
2/2561
27
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A205
31
31
ปกติ
2/2561
28
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS103
24
24
ปกติ
2/2561
29
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
FMS103
25
25
ปกติ
2/2561
30
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
FMS103
16
16
ปกติ
2/2561
31
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
FMS103
18
16
ปกติ
2/2561
32
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
17
17
ปกติ
2/2561
33
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
14
14
ปกติ
2/2561
34
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
A205
15
13
ปกติ
2/2561
35
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
A205
20
19
ปกติ
2/2561
36
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
FMS103
11
10
ปกติ
2/2561
37
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
A205
39
36
ปกติ
2/2561
38
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
FMS103
6
5
ปกติ
2/2561
39
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
A205
21
17
ปกติ
2/2561
40
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
FMS103
22
19
ปกติ
2/2561
01
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1141
5
4
ปกติ
2/2561
02
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1141
5
5
ปกติ
2/2561
06
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1141
5
5
ปกติ
2/2561
10
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1141
27
27
ปกติ
2/2561
11
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1141
11
11
ปกติ
2/2561
12
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ8-10
1141
8
8
ปกติ
2/2561
13
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ8-10
1141
7
8
ปกติ
2/2561
14
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1141
6
6
ปกติ
2/2561
15
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1141
17
17
ปกติ
2/2561
16
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
1141
15
13
ปกติ
2/2561
17
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1141
16
16
ปกติ
2/2561
18
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1141
10
10
ปกติ
2/2561
19
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1141
21
19
ปกติ
2/2561
20
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1141
12
11
ปกติ
2/2561
21
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
1141
12
12
ปกติ
2/2561
22
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1141
7
8
ปกติ
2/2561
23
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1141
25
25
ปกติ
2/2561
24
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ8-10
1141
5
4
ปกติ
2/2561
25
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
1141
32
31
ปกติ
2/2561
28
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
1141
28
28
ปกติ
2/2561
29
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
1141
26
25
ปกติ
2/2561
30
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
1141
31
31
ปกติ
2/2561
31
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
1141
31
31
ปกติ
2/2561
32
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
1141
28
28
ปกติ
2/2561
33
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
1141
24
24
ปกติ
2/2561
34
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
อ5-7
1141
24
24
ปกติ
2/2561
35
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ8-10
1141
25
23
ปกติ
2/2561
22
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
A205
10
7
ปกติ
2/2561
01
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
IC303
0
21
ปกติ
2/2561
02
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
10310
30
25
ปกติ
2/2561
03
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ8-10
10310
30
27
ปกติ
2/2561
04
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
32
32
ปกติ
2/2561
05
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
32
28
ปกติ
2/2561
06
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
30
32
ปกติ
2/2561
07
1500112
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3
10310
17
16
ปกติ
2/2561
05
1500114
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ5-7
10310
0
0
ปกติ
2/2561
01
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ8-10
นิเทศ
25
22
ปกติ
2/2561
02
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
FMS104
35
35
ปกติ
2/2561
03
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
15
15
ปกติ
2/2561
04
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
14
13
ปกติ
2/2561
05
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ8-10
นิเทศ
20
18
ปกติ
2/2561
06
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ8-10
นิเทศ
15
15
ปกติ
2/2561
07
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
FMS105
15
15
ปกติ
2/2561
08
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
FMS105
20
20
ปกติ
2/2561
09
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
19
19
ปกติ
2/2561
10
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
นิเทศ
18
18
ปกติ
2/2561
11
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
FMS104
38
38
ปกติ
2/2561
12
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ8-10
FMS104
35
32
ปกติ
2/2561
13
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
FMS105
35
33
ปกติ
2/2561
14
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ8-10
นิเทศ
28
25
ปกติ
2/2561
15
2000102
สุนทรียภาพของชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ8-10
นิเทศ
15
15
ปกติ
2/2561
01
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ5-7
FMS104
19
19
ปกติ
2/2561
02
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ1-3
นิเทศ
18
18
ปกติ
2/2561
03
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ8-10
FMS104
19
20
ปกติ
2/2561
04
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ8-10
FMS104
32
32
ปกติ
2/2561
05
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ1-3
นิเทศ
33
29
ปกติ
2/2561
06
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ5-7
FMS104
28
28
ปกติ
2/2561
07
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
พ1-3
A802
58
53
ปกติ
2/2561
08
2500105
ท้องถิ่นของเรา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ5-7
FMS104
39
37
ปกติ
2/2561
01
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
25
25
ปกติ
2/2561
02
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
FMS104
17
17
ปกติ
2/2561
03
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
FMS104
15
15
ปกติ
2/2561
04
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
พ1-3
FMS104
49
46
ปกติ
2/2561
05
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
14
13
ปกติ
2/2561
06
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ8-10
FMS104
16
16
ปกติ
2/2561
07
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ1-3
FMS104
25
24
ปกติ
2/2561
08
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ5-7
FMS104
25
25
ปกติ
2/2561
09
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ8-10
FMS104
7
7
ปกติ
2/2561
10
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ8-10
FMS104
20
20
ปกติ
2/2561
11
2500106
สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
อ8-10
FMS104
31
31
ปกติ
2/2561
01
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
61
61
ปกติ
2/2561
02
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
47
43
ปกติ
2/2561
03
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
50
50
ปกติ
2/2561
04
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
32
32
ปกติ
2/2561
05
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
32
28
ปกติ
2/2561
06
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
29
27
ปกติ
2/2561
07
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
32
31
ปกติ
2/2561
08
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
31
30
ปกติ
2/2561
09
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
24
24
ปกติ
2/2561
10
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
24
23
ปกติ
2/2561
11
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
24
24
ปกติ
2/2561
12
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
7
7
ปกติ
2/2561
13
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
20
20
ปกติ
2/2561
14
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
14
14
ปกติ
2/2561
15
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
21
17
ปกติ
2/2561
16
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
34
31
ปกติ
2/2561
17
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
17
16
ปกติ
2/2561
18
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
34
33
ปกติ
2/2561
19
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
15
13
ปกติ
2/2561
20
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
7
6
ปกติ
2/2561
21
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
19
19
ปกติ
2/2561
22
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
9
8
ปกติ
2/2561
23
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
6
6
ปกติ
2/2561
24
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
33
33
ปกติ
2/2561
25
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
5
5
ปกติ
2/2561
26
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
57
53
ปกติ
2/2561
27
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
25
24
ปกติ
2/2561
28
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ5-7
หอฯปชญ.
25
25
ปกติ
2/2561
29
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
29
29
ปกติ
2/2561
32
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
31
31
ปกติ
2/2561
33
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอฯปชญ.
8
15
ปกติ
2/2561
01
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ1-3
A206
6
4
ปกติ
2/2561
02
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ5-7
A206
18
19
ปกติ
2/2561
03
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ5-7
A206
10
10
ปกติ
2/2561
04
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ1-3
A206
39
37
ปกติ
2/2561
05
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ5-7
A206
10
9
ปกติ
2/2561
06
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ1-3
A206
18
16
ปกติ
2/2561
07
2500108
กฎหมายในชีวิตประจำวัน
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
จ1-3
A206
5
5
ปกติ
2/2561
01
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
A206
7
30
ปกติ
2/2561
02
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
A206
20
40
ปกติ
2/2561
03
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
A206
30
30
ปกติ
2/2561
04
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
A206
15
1
ปกติ
2/2561
07
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
A206
22
19
ปกติ
2/2561
08
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ8-10
A206
25
24
ปกติ
2/2561
09
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
A206
19
0
ปกติ
2/2561
10
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ1-3
A206
7
7
ปกติ
2/2561
11
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ฤ5-7
A206
6
6
ปกติ
2/2561
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ8-10
FMS104
22
21
ปกติ
2/2561
02
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ8-10
FMS104
14
14
ปกติ
2/2561
03
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ8-10
FMS104
21
21
ปกติ
2/2561
04
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
FMS104
17
15
ปกติ
2/2561
05
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
FMS104
29
29
ปกติ
2/2561
06
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ8-10
FMS104
12
12
ปกติ
2/2561
07
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
FMS104
6
6
ปกติ
2/2561
08
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ1-3
FMS104
14
12
ปกติ
2/2561
09
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ5-7
FMS104
43
41
ปกติ
2/2561
10
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ5-7
FMS104
25
18
ปกติ
2/2561
01
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
22
21
ปกติ
2/2561
02
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
25
24
ปกติ
2/2561
03
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
25
25
ปกติ
2/2561
04
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
7
8
ปกติ
2/2561
05
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
29
ปกติ
2/2561
06
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
12
12
ปกติ
2/2561
07
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
11
11
ปกติ
2/2561
09
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
19
18
ปกติ
2/2561
10
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
6
5
ปกติ
2/2561
11
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
39
38
ปกติ
2/2561
12
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
13
12
ปกติ
2/2561
13
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
32
31
ปกติ
2/2561
14
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
33
29
ปกติ
2/2561
15
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
28
28
ปกติ
2/2561
16
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
27
ปกติ
2/2561
17
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
18
13
ปกติ
2/2561
18
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
14
14
ปกติ
2/2561
19
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
8
6
ปกติ
2/2561
20
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
29
28
ปกติ
2/2561
21
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
29
29
ปกติ
2/2561
22
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
20
20
ปกติ
2/2561
23
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
31
29
ปกติ
2/2561
24
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
14
13
ปกติ
2/2561
25
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
28
26
ปกติ
2/2561
26
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
12
12
ปกติ
2/2561
27
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
26
20
ปกติ
2/2561
28
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
21
20
ปกติ
2/2561
29
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
58
53
ปกติ
2/2561
30
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
19
18
ปกติ
2/2561
31
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
39
37
ปกติ
2/2561
32
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
11
11
ปกติ
2/2561
33
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
16
15
ปกติ
2/2561
34
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
9
8
ปกติ
2/2561
35
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
10
10
ปกติ
2/2561
36
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
18
17
ปกติ
2/2561
37
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
12
12
ปกติ
2/2561
38
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
7
8
ปกติ
2/2561
39
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ฤ5-7
IC302
0
16
ปกติ
2/2561
40
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
26
26
ปกติ
2/2561
41
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
28
27
ปกติ
2/2561
42
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
15
14
ปกติ
2/2561
43
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
14
13
ปกติ
2/2561
44
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ1-3
หอฯปชญ.
16
16
ปกติ
2/2561
45
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ศ5-7
หอฯปชญ.
17
15
ปกติ
2/2561
01
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ8-10
A206
29
29
ปกติ
2/2561
02
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ1-3
A206
19
17
ปกติ
2/2561
03
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ1-3
A206
29
29
ปกติ
2/2561
04
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ8-10
A206
12
12
ปกติ
2/2561
05
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
A206
7
7
ปกติ
2/2561
06
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
A206
7
7
ปกติ
2/2561
07
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ8-10
A206
14
14
ปกติ
2/2561
08
3500101
เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ศ5-7
A206
29
29
ปกติ
2/2561
01
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
FMS103
34
29
ปกติ
2/2561
02
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ศ5-7
FMS103
9
2
ปกติ
2/2561
01
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ฤ1-3
นิเทศ
30
30
ปกติ
2/2561
05
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3
A201
20
6
กศ.บป(อต.)
2/2561
99
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
อ1-3
หอประชุม
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2561
99
4000114
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ส1-3
A206
1
1
กศ.บป(อต.)
2/2561
53
1500110
ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3
N132
15
11
กศ.บป.(น่าน)
2/2561
21
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3
พื้นฐานภาษา
พ1-3
P301
9
9
ปกติ (แพร่)
2/2561
11
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พฐ.สังคม-มนุษย์-ภาษา
ฤ5-7
P301
9
9
ปกติ (แพร่)
2/2561
49
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
อ1-3
N134
9
5
ปกติ (น่าน)
2/2561
05
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ5-7
N122
32
31
ปกติ (น่าน)
2/2561
06
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ศ1-3
N133
13
11
ปกติ (น่าน)
2/2561
08
2500111
ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
3
พื้นฐานสังคม
ฤ5-7
N134
9
5
ปกติ (น่าน)
2/2561
26
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ5-7
N131
30
15
CP.ALL
2/2561
27
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3
N132
57
40
CP.ALL
2/2561
30
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ5-7
N131
30
15
CP.ALL
2/2561
31
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3
พื้นฐานมนุษย์
จ1-3
N132
57
40
CP.ALL