ภาคเรียน
Section
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
กลุ่มวิชา
เวลา
ห้อง
จำนวนรับ
จำนวนจอง
ประเภทนักศึกษา
3/2560
01
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
3
พื้นฐานภาษา
ศ1-3,จ5-7
A204
52
19
ปกติ
3/2560
02
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ฤ1-3,อ5-7
A204
52
31
ปกติ
3/2560
01
4000109
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
อ1-3,ฤ5-7
A204
52
11
ปกติ
3/2560
01
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้
3
พื้นฐานภาษา
ส1-3,ท5-7
A902
16
6
กศ.บป(อต.)
3/2560
01
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
พื้นฐานภาษา
ส5-7,ท1-3
A902
16
6
กศ.บป(อต.)
3/2560
01
2500109
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3
พื้นฐานมนุษย์
ท8-10,ส5-7
N133
15
11
กศ.บป.(น่าน)
3/2560
01
2500110
อาเซียนศึกษา
3
พื้นฐานสังคม
ท8-10,ส5-7
N132
17
15
กศ.บป.(น่าน)
3/2560
01
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
พื้นฐานวิทย์-คณิต
ท1-3,ส8-10
N132
17
15
กศ.บป.(น่าน)